110416П/ 110416P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво
Назив предмета Општа психологија
Наставник (за предавања) Павличевић М. Славица
Наставник/сарадник (за вежбе) Ђорђевић С. Тамара
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Циљ предмета је припрема студената да: 1. Усвоје базични фонд појмова и информација из области опште психологије; 2. Упознају основне психичке процесе и особине; 3. Изграде знања о психолошким системима и личности као целовитом систему; 4. Упоређују најважније психолошке парадигме, расправе и приступе; 5. Упознају различите аспекте емоционалних, когнитивних и конативних процеса; 6.Примењују сазнања о учењу, развоју и понашању при решавању практичних проблема у струци; 7. Изграђују комуникативне вештине неопходне за рад васпитача 8; Формирају позитивне ставове према превенцији, неговању и очувању менталног здравља.
Исход
предмета
"По успешном завршетку курса студенти би требало да буду способни да: 1. Презентују фундаментална знања опште психологије и психологије развоја личности; 2.Креирају прегледе развоја психолошких идеја ,уз истицање значаја развоја емпиријских метода; 3. Анализирају приступе и теорије најважнијих психолошких школа и праваца; 4.Сумира савремена сазнања о разноврним психичким функцијама и процесима (мотивационим, емоционалним, интегративним итд.); 5.Уважавају потребе и интересовања све деце;Уважавају личност сваког детета и подстичу њен свеобухватни психофизички развој; 6. Анализирају утицај биолошких, социјалних, психолошких и културолошких чиниоца на учење;Познају класичне и савремене теорије учења;Разумеју суштину концепта целоживотног учења; Креирају подстицајну средину за учење и развој, у којој деца могу да бирају, доносе одлуке, показују иницијативу и самосталност у раду; 7. Познају различите аспекте социјалне инклузије; Разликују нормално од патолошког у понашању деце и одраслих;Идентификују факторе социјалног, културног и психолошког окружења, који утичу на ментално здравље појединца; 8. Разумеју теорију кризе, њену примену и могућности превазилажења проблема;Познају институције менталног здравља у Србији; Примењују технике за ублажавање стреса и пострауматског стрес синдрома; 9. Познају значај и могућности вербалне и невербалне комуникације; Анализирају психолошке аспекте комумикације ; Вреднују савремене комуникационе моделе; 10.Самостално користе психолошку литературу и примењују методологију израде стручних радова (Семинарских радова и Извештаја о реализованом пројектu, Завршног рада, и сл.) "
Садржај предмета
Теоријска
настава
1. Психологија као наука. Органске основе психичког живота;Утицај нервног и ендокриног система на основне животне функције, понашање и више психичке процесе; 2.Сазнајни процеси;Различити аспекти когнитивног функционисања(Когнитивни аспекти језика, виши когнитивни процеси и сл.); Способности и интелигенција; 3. Емоционални и мотивациони процеси; Темперамент и карактер; 4. Социјализација и социјално учење; 5.Познати психолошки системи (психоанализа, бихејвиоризам, гешталт психологија, егзистенцијална и хуманистичка психологија); 6. Личност као целовити систе;Структура, динамика и развој личности. Идентитет, интегритет и зрелост личности; 7. Савремене тенденције у општој и психологији личности;Психологија целоживотног циклуса; 8. Учење, памћење, заборављање;Целоживотно учење;Подстицајна средина за учење; 9. Значај вербалне и невербалне комуникације; Савремени комуникациони модели; 10.Нормално и патолошко;Психопатологија детињства и младости; Теорија кризе. Ментална хигијена и стрес. Пост-трауматски стрес синдром; Фактори менталног здравља;Значај превенције у заштити и очувању менталног здравља.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) "1.Примена интерактивних метода и техника рада са децом и младима;2. Анализа научно-стручних чланака и часописа из области опште психологје ;3. Програми психолошких радионица . Едукативне и креативне радионице. Фазе и активности у радионици;Значај размене.4. Евалуација и самоевалуација;5.Радионице из програма „Чувари осмеха” и подстицање емоционалног развоја деце .Самопоштовање- матрице за подстицање развоја самопоштовања код деце и младих;Дечја права, чија одговорност- родитељи и васпитачи у акцији;Умеће одрастања;Учионица добре воље – програм едукативних радионица;6. Пројекти активног учења;7. Дечји вртић и школа као породични центри;8. Ненасилна комуникација, Кооперативне активности ; Значај, карактеристике и примери;9.Ментално -хигијенски аспекти у раду васпитача; 10. Подстицање развоја личности детета; Личност доброг васпитача (у вртићу, јаслицама, дому ученика и дому за децу без родитељског старања). "
Литература
1 Хрњица С. (2005): Општа психоогија са психологијом личности, Београд, Научна КМД; Рот, Н. (2010): Општа психологија. Београд. Завод за уџбенике; Група аутора (2007): Општа психологија, Зборник радова, Београд, Центар за примењену психологију ДПС (137-157 стр.);
2 Вучић, Л. (2007): Педагошка психологија. Београд. Центар за примењену психологију ДПС; Рот, Н. (2010): Психологија личности. Београд. Центар за примењену психологију ДПС Радоњић С. (1999):Општа психологија 2, Београд, Савез друштава психолога СР Србије (17-40 стр.);
3 Ђурић Логар С. (1998): Савремене тенденције у психологији личности, Београд, Савез друштава психолога СР Србије (7-10 ;38-45;92-107 стр.); Стојнов Д. (2005): Од психологије личности ка психологији особа, Београд, Институт за педагошка истраживања
4 Влајковић, Ј. (2001). Теорија и пракса менталне хигијене. Београд. Центар за примењену психологију. Vidanović, I., & Kolar, D. (2003). Mentalna higijena. I. Vidanović.
5 "Мандић, Т., & Година, Т. (1998). Комуникологија: психологија комуникације. Глотта Нова. Брајша, П., & Градишник, Д. (1993). Педагошка комуникологија. Глотта Нова. http://documents.tips/documents/iboja-gera-i-ljubica-dotlic-prirucnik-za-podsticanje-decjeg-samopostovanja.html (15.12.2015.) Изводи са предавања (www.znanjevaspks.ac.rs); Изводи са вежби (www.znanjevaspks.ac.rs). "
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Интерактивне и кооперативне методе и технике рада; Анализа научно-стручних чланака и часописа из области опште психологије; Упутства за писање и одбрану семинарских радова; Рад на пројектима у предшколским установама; Програми психолошких радионица: Чувари осмеха, Самопоштовање, Дечја права, чија одговорност - родитељи и васпитачи у акцији и сл.Анализа резултата вежби, рад у малим групама, презентација резултата рада групе; Интерактивна предавања, дискусионе групе, навођење примера из праксе, рад на Пројекту, квизови, дебате, менторски и други интерактивни облици фронталног , групног и индивидуалног рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит 30
практична настава 15 усмени испит  
колоквијуми 30    
семинари 15