110216П/ 110216P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво
Назив предмета Енглески језик I
Наставник (за предавања) Зорица Д. Јовичић
Наставник/сарадник (за вежбе) Зорица Д. Јовичић
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Овладавање стручном терминологијом на страном језику из релевантних научних области; стицање вештина различитих врста читања на страном језику; овладавање вештином писања извештаја, приказа и сажетака на страном језику; побољшање вештине усменог излагања стручног садржаја у оквиру обрађених тема
Исход
предмета
Студенти би требало да: 1) владају обрађеном стручном терминологијом на страном језику из релевантних научних области и да је користе у исходима осталих циљевa; 2) овладају вештином интензивног читања стручног текста; 3) побољшаjу већ постојеће вештине екстензивног и површног читања стручног текста; 4) овладају вештином концизног усменог излагања на тему из области струке; 5) буду у стању да напишу извештај, приказ и сажетак на стручну тему; 6) слушају и разумеју кратко излагање из стручне области
Садржај предмета
Теоријска
настава
Интензивна обрада текстова из следећих области: 1) дечија психологија, 2) педагогија, 3) теме из свакодневног живота и рада васпитача као и 4) одабране граматичке јединице. Из ових области издвајају се лексичке и граматичке јединице у складу са циљевима предмета. У оквиру ових тема развијају се елементи вештина читања, писања, говора и слушања чији је садржај наведен у садржају практичне наставе
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Развијање вештина: 1) слушање (праћење упутстава, тражење појединачне информације, општи садржај), 2) читања (неколико врста читања, интензивно и екстензивно), 3) говора (парцијалног и обједињеног исказа: трансакција, кратки исказ, приказ, извештај и аргуменат) и 4) писања (сложена реченица, параграф, дискурс маркери, аргумент, извештај и нарација). Уз то студенти вежбају одређене граматичке јединице као подршку за остале говорне вештине.
Литература
1 Енглески језик, приручник (у припреми) на основу постојећег приручника др Зорица Јовичић
2 Збирка лектира на енглеском језику из школске библиотеке
3 Граматика енглеског језика по избору студента
4  
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Интензивна и екстензивна обрада текстова кроз предавања и вежбања, као и индивидуални рад. Метода предавања, структурираног вежбања и рада са текстом, метода самосталног рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70
активност у току
предавања
30 писмени испит 30
практична настава   усмени испит 40
колоквијуми      
семинари