110116П/ 110116P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво
Назив предмета Српски језик
Наставник (за предавања) Марковић С. Ана
Наставник/сарадник (за вежбе) Станисављевић Б. Невена
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; Упознавање језичке структуре матерњег језика; Развијање способности препознавања и систематичне и рационалне примене граматичких правила кроз богатство примера и практичних вежби;Овладавање појмом стандардни језик и упознавање норми стандардног језика на свим нивоима језичког система; Развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза
Исход
предмета
"По успешном завршетку курса студенти би требало да буду способни за: Систематску и рационалну примену граматичких правила стандардног језика на свим нивоима језичке структуре; Правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писано изражавање и перманентно богаћење властитог речника;Формирање изведених и сложених речи, начин њиховог мењања и усаглашавања по роду, броју и глагола по времену, као и повезивање у правилно структуриране, сложене реченице;Усклађивање сопственог говора са нормама књижевног језика (ортографским, граматичким фонетским, морфолошким, синтаксичким, лексичким); Разрешавање језичких недоумица; Систематизацију и евалуацију сопствених и говорно-језичких искустава других људи"
Садржај предмета
Теоријска
настава
Основни појмови и опште теорије о језику; Историјски развој српског језика: од прасловенског до савременог српског стандардног језика; Стандардни српски језик и дијалекти; Основи стандардне акцентуације; Књижевнојезичка норма и њене врсте; Говорни органи; Фонолошке алтернације и правописне појаве за њих везане; Морфолошки систем и нестандардни облици променљивих речи у дечјем говору и диому средине; Лексика и лексичке норме (архаизми, туђице, неологизми, фразеологизми) ; Синтакса; реченица-појам и дефиниција; Сложена реченица: међусобни однос простих реченица у сложеној; независни (напоредни) односи простих реченица у сложеној; Систем зависних реченица
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Правописне вежбе; Правописни проблеми и недоумице; Увежбавање на тексту фонолошких и морфолошко-творбених законитостиу вези са гласовним алтернацијама; Идентификација и анализа глаголских облика на одабраним текстовима, променљивих и непроменљивих врста речи, различитих лексичких облика; Идентификација и анализа разних типова субјеката и предиката у субјекатско-предикатској реченици на одабраним текстовима, синтагми, независних и зависних реченица
Литература
1 "Станојчић Ж. ; Поповић Љ. (1990). Граматика српског језика(уџбеник за средњу школу). Београд : Завод за уџбенике и наставна средства "
2 Стевановић М. (2004). Граматика српског језика. Београд : Предраг&Ненад
3 Правопис српског језика (1994). Нови Сад: Матица српска
4 Ивић П. (1991). Језички приручник. Београд : РТБ
5 Клајн И. (1987). Речник језичких недоумица. Београд : Нолит
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
"Дијалошка метода - метода разговора;Метода читања и рада на тексту Метода писања;Проблемска метода; Радионичарски метод –Едукативне радионице; Практичне методе – Mетоде практичних aктивности"
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
  писмени испит 20
практична настава 10 усмени испит 10
колоквијуми 60    
семинари