Обавештење поводом новогодишњих празника

Обавештавамо Вас да се у складу са одредбама Закона о државним и другим празницима Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011) поводом обележавања Новогодишњих и Божићних празника Академија васпитачко-медицинских струковних студија неће радити од 01.01. до 07.01.2020. године. Први радни дан је 08.01.2020. године.

Обавештење

Обавештавамо Вас да се у складу са одредбама Закона о државним и другим празницима Републике Србије (Сл. гласник РС", бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011) поводом обележавања Дана примирја у Првом светском рату на Академији васпитачко-медицинских струковних студија у понедељак 11.11.2019. године неће радити.

Пријављивање за избор председника и чланова Студентског парламента Академије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Број: 01-503/2019
Датум: 01.11.2019. год.
Крушевац

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Пријављивање кандидата за избор председника Студентског парламента и чланове Студентског парламента Академије васпитачко-медицинских струковних студија вршиће се од 04.11.2019. до 08.11.2019. године у Одсеку Крушевац, Одсеку Ћуприја и Одсеку Алексинац.

Уз пријаву поднети потврду да је студент Академије васпитачко-медицинских струковних студија, Одсека Крушевац, Одсека Ћуприја односно Одсека Алексинац.

Право да бирају и буду бирани, за председника и чланове Студентског парламента имају студенти Академије, уписани на студије у школској години у којој се бира студентски парламент.

Студентски парламент има председника Студентског парламента и 12 чланова – 6 чланова представника студената одсека Ћуприја, 4 члана представника студената одсека Крушевац, 2 члана представника студената одсека Алексинац.

Листа кандтидата биће објављена на сајту Академије, а избори ће се спровести у:

 • Одсеку Крушевац дана 12.11.2019. године,
 • Одсеку Алексинац дана 13.11.2019. године и
 • Одсеку Ћуприја дана 14.11.2019. године у периоду од 10 до 12 сати.

Конкурс за упис студената на мастер струковне студије у школској 2019/2020 одсек Ћуприја

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
објављује

К О Н К У Р С

за упис студената у I годину мастер струковних студија у Одсеку Ћуприја за школску 2019/2020. годину у другом уписном року

 

I У прву годину мастер струковних студија Академија васпитачко-медицинских струковних студија Одсек Ћуприја, уписује укупно 48 студената, који се финансирају као самофинансирајући студенти, на студијском програму:

Ред. бр. Назив студијског програма Број студената који се фин. из буџета Број студената који плаћају школарину
1. Струковни мастер медицинска сестра 0 48
Укупно: 0 48

II Право на стицање својства кандидата за упис у прву годину мастер струковних студија имају лица са завршеним првим нивоом основних струковних студија студијских програма Струковна медицинска сестра (180 ЕСПБ) и Струковна медицинска сестра бабица (180 ЕСПБ).

Сви кандидати полажу пријемни испит из предмета Здравствена нега.

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије су просечна оцена постигнута на првом нивоу основних струковних студија и резултат постигнут на пријемном испиту.
Под просечном оценом постигнутом на првом нивоу основних струковних студија подразумева се просечна оцена наведена у дипломи о завршеним основним струковним студијама, помножена са 4.
По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова.
Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.
Академија утврђује јединствену ранг листу са укупним бројем бодова стеченим по критеријумима утврђеним Конкурсом.

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

 

II ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: Од 29. ОКТОБРА до 07. НОВЕМБРА 2019. године од 9 до 15 часова.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Диплому о завршеним основним струковним студијама или уверење о дипломирању;
 3. Пријаву на конкурс која је садржана у информатору;
 4. Доказ о уплати накнаде од 5.000,00 динара за спровођење пријемног испита (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68).

Списак пријављених кандидата објављује се 07. новембра 2019. године.

III ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 08. новембра 2019. године у 10 часова.

IV ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ – ЛИСТЕ: 08. новембра до 16 часова.
Увид у тест и подношење приговора: 11. новембра од 9 до 12 часова.
Одлука в.д.председника по уложеним приговорима: 11. новембра до 14 часова.
Подношење жалби Привременом савету Академије на одлуку в.д. председника: 12. новембра од 10 до 12 часова.
Одлука Привременог савета Академије по уложеним жалбама: 13. новембра до 15 часова.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ: 13. новембра после 15 часова.

VI УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 14. и 15. новембра 2019. године од 9 до 15 часова.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинал дипломе о завршеним основним струковним студијама или уверење о дипломирању;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (купује се у Скриптарници);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се приликом куповине индекса);
 • 2 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000 динара на текући рачун Академије 840-0000002106666-68;
 • Попуњен упитник (добија се приликом куповине индекса);

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара (у више месечних рата);

Конкурс за упис студената на мастер струковне студије у школској 2019/2020 одсек Ћуприја

AКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Датум: 03.10.2019.године

Дел.број: 01-349/2019-1

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

објављује

 

К О Н К У Р С

за упис студената у I годину мастер струковних студија у Одсеку Ћуприја за школску 2019/2020. годину

I У прву годину мастер струковних студија Академија васпитачко-медицинских струковних студија Одсек Ћуприја, уписује укупно 75 студената, који се финансирају као самофинансирајући студенти, на студијском програму:

Ред. бр. Назив студијског програма Број студената који се фин. из буџета Број студената који плаћају школарину
1. Струковни мастер медицинска сестра 0 75
Укупно: 0 75

 

II Право на стицање својства кандидата за упис у прву годину мастер струковних студија имају лица са завршеним првим нивоом основних струковних студија студијских програма Струковна медицинска сестра (180 ЕСПБ) и Струковна медицинска сестра бабица (180 ЕСПБ).

Сви кандидати полажу пријемни испит из предмета Здравствена нега.

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије су просечна оцена постигнута на првом нивоу основних струковних студија  и резултат постигнут на пријемном испиту.

Под просечном оценом постигнутом на првом нивоу основних струковних студија подразумева се просечна оцена наведена у дипломи о завршеним основним струковним студијама, помножена са 4.

По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова.

Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.

Школа утврђује јединствену ранг листу са укупним бројем бодова стеченим по критеријумима утврђеним Конкурсом.

 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

 II ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: Од 07. до 11. октобра 2019. године од 9 до 15 часова.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Диплому о завршеним основним струковним студијама;
 3. Пријаву на конкурс која је садржана у информатору;
 4. Доказ о уплати накнаде од 5.000,00 динара за спровођење пријемног испита

(уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68).

Списак пријављених кандидата објављује се 11. октобра 2019. године.

III ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 12. октобра 2019. године у 10 часова.

IV ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ – ЛИСТЕ: 13. октобар до 15 часова.

Увид у тест и подношење приговора: 15. октобар од 9 до 12 часова.

Одлука в.д.председника по уложеним приговорима: 16.октобар до 14 часова.

Подношење жалби Привременом савету Академије на одлуку в.д. председника: 17. октобар од 10 до 12 часова.

Одлука  Привременог савета Академије по уложеним жалбама: 18. октобар до 15 часова.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ: 18. октобар после 15 часова.

VI УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 21. и 22. октобар 2019. године од 9 до 15 часова.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинал дипломе о завршеним основним струковним студијама;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (купује се у Скриптарници);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се приликом куповине индекса);
 • 2 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000 динара на текући рачун Школе 840-0000002106666-68;
 • Попуњен упитник (добија се приликом куповине индекса);

 ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара (у више месечних рата);

Конкурс за упис студената на мастер струковне студије у школској 2019/2020 одсек Алексинац

Академија васпитачко-медицинских струковних студија
расписује

К О Н К У Р С
ЗА УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

у Одсеку Алексинац

НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ

за 25 самофинансирајућих студената

Услови уписа:

На мастер струковне студије може се уписати лице које је завршило основне струковне студије у високој школи за образовање васпитача или сродној школи струковних студија и остварило 180 ЕСПБ.

Изузетно, на мастер струковне студије може се уписати лице које је завршило специјалистичке струковне студије и остварило 240 ЕСПБ.

Школарина износи 72.000,00 динара.

Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу:

 • опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама,
 • дужине студирања

Пријаве за упис подносе се од 04.10. до 11.10.2019. године од 9 до 13 сати у студентској служби.

Уз пријаву која се добија у Одсеку кандидат прилаже:

 • фотокопију дипломе и фотокопију додатка дипломе (оригинали на увид),
 • уверење о завршеним основним струковним студијама (оригинали на увид),
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
 • фотокопију личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта,

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата биће објављена 11. 10. 2019. године.

Кандидати ће имати право приговора на јединствену ранг листу од 12. 10. 2019. до 14. 10. 2019. године.

Коначна ранг листа биће објављена 15. 10. 2019. године

Упис примљених кандидата ће се обавити од 15. 10. 2019. до 18. 10. 2019. године.

Детаљније информације о условима уписа могу се добити у Студентској служби Одсека или на сајту Одсека .

Конкурс за упис студената на мастер струковне студије у школској 2019/2020 одсек Крушевац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Одсек Крушевац
Број:02-46/2019
Датум:03.10.2019. год.
Крушевац

 

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Услови уписа:

Право на упис имају кандидати који су завршили основне струковне студије за образовање васпитача, кандидати који су завршили друге студије из поља друштвено-хуманистичких наука и завршетком студија остварили најмање 180 ЕСПБ.

Број места: 25 студената (самофинасирајући).

Школарина износи 70.000,00 динара.

Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу:

 • опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама,
 • дужине студирања

Пријаве за упис подносе се од 14.10. до 19.10.2019. године од 9 до 13 сати у студентској служби.

Уз пријаву која се добија у Академији васпитачко-медицинских струковних студија-Одсек Крушевац кандидат прилаже:

 • фотокопију дипломе и фотокопију додатка дипломе (оригинали на увид),
 • уверење о завршеним основним струковним студијама (оригинали на увид),
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
 • фотокопија личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта,
 • доказ о уплати пријаве на конкурс у износу од 1.000,00 дин (на жиро рачун Академије 840-0000002106666-68)

Ранг листа примљених кандидата биће објављена 21. октобра 2019. године.

Упис примљених кандидата биће накнадно објављен.

Детаљније информације о условима уписа могу се добити у Студентској служби Академије васпитачко-медицинских струковних студија-Одсек Крушевац или на сајту Одсека.