Kонкурс за избор у звање и заснивање радног односа

Академија васпитачко-медицинских струковних студија расписује Kонкурс за избор у звање и заснивање радног односа за радно место:

1. Предавача за област Медицинске науке-педијатрија, са 5% радног времена,
на одређено време од 5 година, Одсек васпитачких студија Крушевац

2. Предавача за област Музика и извођачке уметности, са 100% радног времена, на одређено време од 5 година, Одсек васпитачких студија Крушевац и Алексинац.

Услови: академски назив магистар, односно најмање стручни назив специјалисте академских студија за научну област за коју се бира и остали услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закони и 11/21 – аут. тумачење, 67/2021 i 67/2021 – др. закон), Правилником о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр. 01-228/22-1 од 21. 04. 2022.године,  минималним условима за избор у звања наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија („Службени гласник РС” број 130 од 29. децембра 2021. године), као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

3. Асистента са докторатом за ужу област Предшколска педагогија, са 100% радног времена, на одређено време од 3 године, Одсек васпитачких студија Крушевац

Услови: научни назив доктора наука за научну област за коју се бира и смисао за наставни рад као и остали услови прописани чланом 85. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закони и 11/21 – аут. тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Правилником о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр. 01-228/22-1 од 21. 04. 2022.године, Минималним условима за избор у звања наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија („Службени гласник РС” број 130 од 29. децембра 2021. године), као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању.

4. Асистента за област Психологија, са 100% радног времена, на одређено време од 3 године, Одсек васпитачких студија Крушевац.

Услови: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад као и остали услови прописани чланом 84. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закони и 11/21 – аут. тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Правилником о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр. 01-228/22-1 од 21. 04. 2022.године, Минималним условима за избор у звања наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија („Службени гласник РС” број 130 од 29. децембра 2021. године), као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Лица која подносе пријаву на конкурс за избор у звање морају приложити и следећу
документацију:
1)Биографију; 2)Доказе о испуњењу обавезних услова: оверене копије диплома свих степена студија; доказе о траженом радном искуству (потврде, уговори о раду, уговори о ангажовању и други докази у оригиналу или овереној фотокопији); доказе о оценама педагошког рада (осим ако нема педагошко искуство); списак радова и саме радове; доказе да је учествовао са радовима на научним и стручним семинарима и конференцијама, доказе да је био члан комисије за одбрану завршних радова; доказе о учешћу у развојно-истраживачким или стручним пројектима, односно о радном искуству у привреди или установама релевантним за област за коју се бира; доказ о објављеној књизи, уџбенику, односно поглављу у уџбенику, збирци задатака, као и потврду да је уџбеник одобрен за употребу за област за коју се наставник бира и др.; 3)Извод из књиге рођених, односно извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне податке), уверење о држављанству РС, у оригиналу или овереној фотокопији и фотокопија личне карте; 4)Потврду МУП-а РС да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи.; 5)Доказе о изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и научно звање; 6)Доказе о испуњењу изборних услова: стручно-професионални допринос; допринос академској и широј заједници и сарадња са другим високошколским, научноистраживачким, односно институцијама културе или уметности у земљи и иностранству.

Неблаговремене пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Пријаве са конкурсном документацијом слати на адресу: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, ул. Балканска бр.18, 37000 Крушевац.