Конкурс за заснивање радног односа

Академија васпитачко-медицинских струковних студија расписује Kонкурс за заснивање радног односа за радно место:

Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама на одређено време до годину дана (100%радног времена), у Одсеку техничко – технолошких студија Крушевац

Услови: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, односно специјалистичке академске студије) пo прoпису кojи je урeђије висoкo oбрaзoвaњe пoчeв oд 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe; односно нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe пo прoпису кojи je урeђивao висoкo oбрaзoвaњe до 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe одговарајуће области, радно искуство у лабораторији је пожељно, али не и неопходно.

Лица која подносе пријаву на конкурс морају приложити и следећу документацију:

  • Биографију;
  • Доказе о испуњењу обавезних услова: оверене копије диплома свих степена студија; доказе о траженом радном искуству (потврде, уговори о раду, уговори о ангажовању и други докази у оригиналу или овереној фотокопији);
  • Извод из књиге рођених, односно извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне податке), уверење о држављанству РС, у оригиналу или овереној фотокопији и фотокопија личне карте;
  • Потврду да се против кандидата не води истрага и потврда о неосуђиваности

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Пријаве слати на адресу: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, ул. Балканска бр.18, 37000 Крушевац.