Конкурс за упис студената на мастер струковне студије у школској 2019/2020 одсек Ћуприја

AКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Датум: 03.10.2019.године

Дел.број: 01-349/2019-1

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

објављује

 

К О Н К У Р С

за упис студената у I годину мастер струковних студија у Одсеку Ћуприја за школску 2019/2020. годину

I У прву годину мастер струковних студија Академија васпитачко-медицинских струковних студија Одсек Ћуприја, уписује укупно 75 студената, који се финансирају као самофинансирајући студенти, на студијском програму:

Ред. бр. Назив студијског програма Број студената који се фин. из буџета Број студената који плаћају школарину
1. Струковни мастер медицинска сестра 0 75
Укупно: 0 75

 

II Право на стицање својства кандидата за упис у прву годину мастер струковних студија имају лица са завршеним првим нивоом основних струковних студија студијских програма Струковна медицинска сестра (180 ЕСПБ) и Струковна медицинска сестра бабица (180 ЕСПБ).

Сви кандидати полажу пријемни испит из предмета Здравствена нега.

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије су просечна оцена постигнута на првом нивоу основних струковних студија  и резултат постигнут на пријемном испиту.

Под просечном оценом постигнутом на првом нивоу основних струковних студија подразумева се просечна оцена наведена у дипломи о завршеним основним струковним студијама, помножена са 4.

По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова.

Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.

Школа утврђује јединствену ранг листу са укупним бројем бодова стеченим по критеријумима утврђеним Конкурсом.

 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

 II ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: Од 07. до 11. октобра 2019. године од 9 до 15 часова.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Диплому о завршеним основним струковним студијама;
 3. Пријаву на конкурс која је садржана у информатору;
 4. Доказ о уплати накнаде од 5.000,00 динара за спровођење пријемног испита

(уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68).

Списак пријављених кандидата објављује се 11. октобра 2019. године.

III ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 12. октобра 2019. године у 10 часова.

IV ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ – ЛИСТЕ: 13. октобар до 15 часова.

Увид у тест и подношење приговора: 15. октобар од 9 до 12 часова.

Одлука в.д.председника по уложеним приговорима: 16.октобар до 14 часова.

Подношење жалби Привременом савету Академије на одлуку в.д. председника: 17. октобар од 10 до 12 часова.

Одлука  Привременог савета Академије по уложеним жалбама: 18. октобар до 15 часова.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ: 18. октобар после 15 часова.

VI УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 21. и 22. октобар 2019. године од 9 до 15 часова.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинал дипломе о завршеним основним струковним студијама;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (купује се у Скриптарници);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се приликом куповине индекса);
 • 2 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000 динара на текући рачун Школе 840-0000002106666-68;
 • Попуњен упитник (добија се приликом куповине индекса);

 ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара (у више месечних рата);