210717МС / 210717MS

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво
Назив предмета Енглески језик
Наставник (за предавања) Јовичић Д.Зорица
Наставник/сарадник (за вежбе) Јовичић Д. Зорица
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов Знање енглеског језика на нивоу Б1 или вишем Заједничког европског оквира, уколико студент није пратио наставу и положио испит из Енглеског језика струке на основним студијама.
Циљ
предмета
Развијање и усавршавање језичких знања, вештина и компетенција (на рецептивном и продуктивном нивоу B2/C1 Заједничког европског оквира) неопходних за самостално коришћење стручне литературе на енглеском језику. Оспособљавање за критичко читање стручне литературе, за писање стручне биографије, резимеа, извештаја и краћих стручних текстова, за превођење са енглеског и на енглески језик, и за усмено излагање и дискусију о стручним темама.
Исход
предмета
"По завршетку курса студенти би требало да: - самостално користи енглески језик у комуникацији (усменој и писаној) везаној за струку; - разуме слушањем и читањем излагања и текстове из области струке (стручна литература на енглеском језику, аудио и видео материјал, материјал на интернету); - презентује резултате рада на пројекту самостално, у пару или групи; - пише резимее, извештаје и краће стручне текстове у академско-научне сврхе; - користи енглески језик као средство за стицање нових знања и вештина из области струке самосталним трагањем за стручном литературом на енглеском језику из уже научне области којој се бави и - самостално унапређује сопствено знање језика и језичке вештине коришћењем научне и стручне литературе на енглеском језику, у писаној и електронској форми. "
Садржај предмета
Теоријска
настава
Одлике академског дискурса у усменој и писаној форми; преглед граматике енглеског језика карактеристичне за стручни енглески језик и академски начин изражавања (пасивне конструкције, модали, номиналне конструкције, предлошке конструкције, конструкције са инфинитивом, партиципима и герундом, деривација префиксима и суфиксима, координативни везници и друга кохезивна средства); технике академског читања и језичка анализа стручног текста; правила писања академског текста (писање резимеа, извештаја, есеја и презентација; навођење литературе и цитирање); основе теорије превођења; стратегије за развој језичких знања и вештина на академском нивоу.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Развијање и усавршавање језичких знања, вештина и компетенција (на рецептивном и продуктивном нивоу) неопходних за читање стручне литературе, за писање стручне биографије, резимеа, извештаја и краћих стручних текстова, и за усмено излагање и дискусију о стручним темама. Уочавање особености академског писаног језика и језика струке, овладавање стручном терминологијом на енглеском језику, стицање способности критичке анализе стручних текстова и развијање вештине превођења са енглеског и на енглески језик. Развијање различитих техника читања стручног текста и способности језичке анализа стручног текста, уочавање начина организовања информација и особености жанра, разликовање кључне идеје текста од детаља који је поткрепљују, предвиђање информација на основу претходног знања и закључивање на основу контекста. Исказивање сопственог става и мишљења у оквиру дискусије о стручним темама. Оспособљавање за самостално трагање за академским текстовима из области струке на интернету и за самостално презентовање стручног садржаја. Развијање интересовања за личним професионалним усавршавањем коришћењем стручне литературе на енглеском језику.
Литература
1 Zemach, D., Rumisek, L. (2005). Academic Writing: from paragraph to essay. Oxford: MacMillan.
2 Davis, J., Liss, R. (2007). Effective Academic Wtiting 3. New York: Oxford University Press, (115-176).
3 Savić, V. (2009). English for Academic Purposes for Students of Education. (збирка аутентичних стручних текстова из области педагогије и методике).
4 Hewings, M. (2001). Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
5 Murphy, R. (2004). English Grammar in Use (intermediate). Cambridge: Cambridge University Press.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
3 3      
Методе
извођења
наставе
Пленарно, рад у пару или групи, дискусије, презентације, консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70
активност у току
предавања
10 писмени испит 20
практична настава   усмени испит 30
колоквијуми 20 презентација пројекта 20
семинари