19.МВ2108 / 19.MV2108

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво
Назив предмета Ликовно васпитање деце и нови медији
Наставник (за предавања) Панић С. Немања
Наставник/сарадник (за вежбе) Панић С. Немања
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
-развијање ликовног изражавања студената у новим медијима; -увођење нових медија у ликовно васпитање предшколаца; -естетика новог ликовног израза; -ликовно васпитање и визуелна комуникација у стварном и виртуелном простору
Исход
предмета
-ликовно изражавање у техникама нових медија; -реализација ликовних ррадионица и уметничких пројеката; -коришћење нових медија у вртићу; -нови медији , креативна пракса и деловање на културну и васпитнообразовну заједницу;
Садржај предмета
Теоријска
настава
-увод у нове медије; -стварни и виртуелни простор; - ликовно обликовање у новим медијима; -веб странице, блог, друштвене мреже и визуелна комуникација; - фотографија, стрип, видео, анимација; -дете и нови медији; - дете и естетика виртуелне стварности; - уметничка истраживање и креативне праксе
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) -креирање визуелног идентитета; - визуелни језик и комуникација; -канали визуелне комуникације; - ликовни израз у новим медијима ( фотографија, стрип,анимација, видео); -визуелна препо-знатљивост у виртуелном простору; -нови медији у вртићу; - естетика новог ликовног обликовања
Литература
1 Graj, O. (2008) Virtuelna umetnost, Beograd:Clio
2 Crnobrnja, S.(2014) Novi mediji idrustvene mreze, Beograd:Centar za medije
3 Crnobrnja, S.(2015) Estetika televizije I novih medija, Beograd:Clio
4 Stojnic, A. (2015) Teorija izvodjenja u digitalnoj umetnosti, Beograd: Fakultet za medije I komunikaciju
5 Filipovic, S.(2011) Metodika likovnog vaspitanja I obrazovanja, Beograd:Klett
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Предавања, вежбе, коришћење литературе, примена савремених наставних метода, презентација индивидуалног рада, припрема за тестове и испитне вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
20 писмени испит  
практична настава   усмени испит 50
колоквијуми 30    
семинари