19.МВ2107 / 19.MV2107

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво
Назив предмета Музичка уметност и предшколско дете
Наставник (за предавања) Васић Д. Александар
Наставник/сарадник (за вежбе) Митић Д. Марјан
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
"Циљ овог студијског премета је да - студенти развију вештину за дириговање дечјих песама - студенти науче да аранжирају дечје песме за Орфов инструментариј - студенти науче да препознају музичке облике у слушаним композицијама - студенти науче да анализирају одабране музичке композиције - студенти науче да разликују музичке инструменте на којима се изводе одређене композиције"
Исход
предмета
"По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да: - препознају музичке облике у слушаним композицијама - анализирају композиције и праве разлику у зависности од музичких облика у којима су композиције написане - диригују дечјим хором у предшколској установи - свирају и аранжирају дечје песме прилагођене за разне манифестације - примењују стечена знања у пракси - разликују музичке инструменте у слушаним композицијама - објасне поделу музичких инструмената - опишу историјат најважнијих представника сваке групе инструмената "
Садржај предмета
Теоријска
настава
"Подела музичких инструманата – жичани, дувачки и удараљке. Историјат најважнијих представника сваке групе инструмената, изглед инструмената, техника свирања и тон, литература. Препознавање музичких инструмената у слушаним композицијама. Основни елементи музичких облика – мотив, реченица, период, дводелна песма, троделна песма, сложена троделна песма.Анализа песама и композиција из нотног текста. Анализа слушаних песама и композиција"
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Вежбе, Други облици наставе
Литература
1 Вукомановић, Н. (1984). Растимо с песмом, 2. проширено издање, Горњи Милановац: Дечије Новине.
2 Јабланов, Н. (2005). Народне песме и игре (за децу, родитеље, васпитаче и учитеље). Београд: Креативни центар.
3 "Властимир Перичић, Душан Сковран, Музички облици, Универзитет уметности у Београду, 1986. "
4 Дејан Деспић, Музички инструменти, Универзитет уметности у Београду, 2002
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Предавања, вежбе, коришћење литературе, примена савремених наставних метода, презентација индивидуалног рада, припрема за тестове и испитне вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
15 писмени испит  
практична настава 15 усмени испит 30
колоквијуми 40    
семинари