19.МВ1102 / 19.MV1102

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво
Назив предмета Готовост деце за полазак у школу
Наставник (за предавања) Томић Катарина
Наставник/сарадник (за вежбе) Стаменковић Ивана
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Циљ предмета је упознавање студената са специфичним развојним карактеристикама деце пред полазак у школу, као и изграђивање вештина и стратегија подстицаја за достизање готовости деце за полазак у школу. Посебни циљеви су да студенти : 1. Усвоје најновија знања о разичитим аспектима готовости деце за полазак у школу; 2. Примене стечена знања, вештине, умења, ставове и стратегије у пракси припреме деце за полазак у школу; 3. Увиде сложеност проблематике савремене праксе процене готовости деце за полазак у школу; 4. Проуче значај подстицајне васпитне средине за достизање интелектуалне, социо-емоционалне, физичке, моралне и друге зрелости детета за полазак у школу; 5. Изграде нове вештине из области комуникације и успостављања партнерских односа са породицом , друштвеном заједницом и школом у погледу адекватне припреме деце за полазак у школу; 6.Изграде нове методолошке приступе и стратегије које ће омогућити да постану креатори, практичари и истраживачи сопствене праксе у припремном предшколском програму.
Исход
предмета
По успешном завршетку курса студент: Познаје постојеће савремене концептуалне оквире за разумевање зрелости, готовости и спремности детета за полазак у школу; 2. Познаје основне методе процене готовости за полазак у школу; Познаје садржаје и облике сарадње вртића и родитеља(основне школе, здравствених, културних и других установа ) по питању адекватне припреме деце за полазак у школу; Примењује одговарајуће поступке, методе, технике и облике рада у припремној предшколској групи и са децом из осетљивих група; 3.Подстиче различите аспекте психо-физичке зрелости деце за полазак у школу; 4. Идентификује практичне проблеме и ограничења процене интелектуалне зрелости за полазак у школу; 5. Анализира могућности процене социо-емоционалног и других аспеката зрелости за полазак у школу; 6.Критички процењује могућности компензовања когнитивних и других недостатака код деце са тешкоћама у развоју, деце из маргинализованих група, из социјално депривираних средина, деце која су жртве злостсвљања и занемаривања, вршњачког насиља итд.; 7. Креира подстицајну васпитну средину за адекватну припрему деце за полазак у школу 8.Формулише препоруке за адекватну процену психо-физичке зрелости (посебно код ранијег и каснијег поласка у школу); 9.Истражује различите аспекте зрелости за полазак у шкоФлу; 10. Презентује резултате сопствених истраживања при чему користи медије и савремене информационе технологије.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Зрелост, готовост и спремност за полазак у школу (терминолошка одређења и савремени теоријски концепти).Холистички приступ проблему готовости за полазак у школу. Готовост за школу и проблем акцелерације. Различити аспекти зрелости: физичка, функционална и лична зрелост ( сензорно-перцептивна, когнитивна , интелектуална зрелост, развој говора и комуникације, изражајни и естетски развој, социјална, морална и емоционална зрелост, итд.) Мотивација за учење као индикатор зрелости за полазак у школу.Искуство у школском начину учења. Улога игре у припремању за школу. Развој вештина, неопходних за адаптацију на школу као нову друштвену средину. Сарадња и партнерство са родитељима, основном школом, здравственим, културним и другим институцијама у процесу припреме деце за полазак у школу. Модел кумулативних вештина. Стратегије подстицања деце. Улоге васпитача у подстицању различитих аспеката психо-физичке зрелости за полазак у школу.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Практични проблеми везани за подстицање и процену зрелости детета за полазак у школу Ограничења предиктивне вредности тестова за процену интелектуалне зрелости.Узроци расних и других групних разлика на тестовима зрелости.Могућности компензовања когнитивних недостатака и препоруке за адекватну процену зрелости за школу деце и деце из осетљивих група. Дијагностичке одлуке и њихове поседице. Просечна зрелост.Специфичности различитих аспеката готовости ; Развој хигијенских, културних и радних навика детета.Припрема за прихватање школске дисциплине,правила и самоконтрола понашања. Усмеравање пажње. Ранији и каснији полазак у школу. Даровитост и заостајање.Како васпитач подстиче достизање готовости за школу. Улога васпитача у изради Извештаја о зрелости детета на крају предшколског периода. Савремена истраживања зрелости за полазак у школу. Концепт активног прилагођавања у процесу прихватања школе као нове друштвене и васпитне средине. Тимски рад на пројекту у области готовости деце за полазак у школу.
Литература
1 " Бауцал, А. (уредник) (2012). Стандарди за развој и учење деце раних узраста у Србији, Институт за психологију ; Бауцал, А. & Павловић Бабић,Д. (2011). Научи ме да мислим, научи ме да учим PISA 2009 у Србији: први резултати, Институт за психологију, Центар за примењену психологију, Београд Бауцал, А.& Павловић, Б.Д.(2009).Квалитет и праведност образовања у Србији – образовне шансе сиромашних, Министарство просвете Републике Србије, Београд, Институт за психологију; Товиловић, С. & Бауцал, А. (2008): Процена зрелости за школу, Београд, ЦПП; Митровићић М. (1983): Припремљеност деце за прихватање школе као нове друштвене средине,Предшколско дете 1-2, Београд, СПД"
2 Товиловић, С. & Бауцал, А. (2008): Процена зрелости за школу, Београд, ЦПП; Митровићић М. (1983): Припремљеност деце за прихватање школе као нове друштвене средине,Предшколско дете 1-2, Београд, СПД Ивић, И. & Пешикан, А. (1989): ТИП 1, Нови тест готовости за полазак у школу,Ревија за психологију 19, Београд, Друштво психолога Србије; Товиловић, С. & Бауцал, А. (2008): Процена зрелости за школу, Београд, ЦПП; Митровићић М. (1983): Припремљеност деце за прихватање школе као нове друштвене средине,Предшколско дете 1-2, Београд, СПД
3 "Шаин, М. &Чарапић, С.(2016). Корак по корак 5, Београд, Креативни центар; Каменов, Е. (2006) Васпитно-образовани рад у припремној групи дечјег вртића, Н. Сад : Драгон; Медоуз, С.& Кешдан, А. (2000) Како помоћи деци да уче – прилози когнитивном програму, Београд : ЗУНС. Павличевић С. & Станишић И. ( 2008): Моторичка координација као фактор социометријског статуса на предшколском узрасту, Личност, професија и образовање,Трећа међународна конференција ""Дани примењене психологије"", Ниш, Филозофски факултет Павличевић С. (2009):Прогностичка вредност индикатора емоционалне зрелости за полазак у школу (м.р.), Београд, Филозофски факултет"
4 Пешић, Ј. & Зренјанин, А. (2014).Филозофија за децу, као креирање зоне наредног развоја.Psihološka istraživanja, Vol. XVII 2, 2014. UDK 159.955.5.072053.4/.6 .Београд. Филозофски факултет; Хрњица С. (1992): Зрелост личности-покушај теоријског одређења и емпиријске процене, Београд, ЗУНС (одабрана поглавља) Фајгељ С. (2010): Методе истраживања понашања, Београд, ЦПП (одабрана поглавља) ;
5 Katz L., McClellan D.E.(2003):Подстицање развоја дечје социјалне компетенције, Загреб, Едука Доналдсон, М. (1988) Ум детета, Београд : ЗУНС; Подђаков, Н. Н. (1984) Практично мишљење код деце, Београд : ЗУНС; Антропова, М. В.; Кољцова, М. М. (1986) (ред.) Психофизиолошка зрелост деце, Београд : ЗУНС; Каменов, Е. (1982) Експериментални програми за рано образовање, Београд : ЗУНС.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
Предавања, вежбе, интерактивни облици рада, радионице, дискусионе групе, тимски рад на Пројекту, презентације, истраживање у припремној предшколској групи.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијуми 20    
семинари 30