19.МВ1101 / 19.MV1101

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво
Назив предмета Савремени предшколски курикулуми
Наставник (за предавања) Липовац Власта
Наставник/сарадник (за вежбе) Пљакић Д. Горан
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Упознати студенте са појмом курикулума, предшколског курикулума, специфичностима курикулума наспрам плана и програма, циљевима, исходима и компетенцијама у учењу деце; Упознати студенте са развојним специфичностима деце пред полазак у школу, те са стратегијама и поступцима којима се може подстицајно деловати на достизање готовости за полазак у школу; Утврђивање начина на које се све деца непосредно припремају за школу, са посебним освртом на припремање за писање и читање; Омогућити студентима да упознају, разматрају, и примењују педагошке тестове којима се утврђује готовост деце за полазак у школу; Упознавање садржаја, облика и резултата сарадње између предшколске установе, основне школе, локалне заједнице и дечјих родитеља у погледу припремања деце за школу
Исход
предмета
Овладати појмовима курикулума, наставног плана; Разумети важности циљева , исхода и компетенција учења; Организовати и демонстрирати план за реализацију савременог предколског курикулума; Компоновање вештина тимског рада са стручним службама, школом, родитељима, локалном заједницом и оспособњеност студента да примени теоријска сазнања у варијанти примене А и Б модела у припремном предшколском програму ;
Садржај предмета
Теоријска
настава
Полазишта програма васпитно – образовног рада.Циљ предшколског васпитања и образовања.Курикулум, план, циљеви, исходи, компетенције.Сфере развоја, васпитања и учења предшколског детета.Иновирана концепшција вртића.Аспекти развоја личности детета у припремном предшколском програму.Социо – емоционални развој.Физичко и здравствено васпитање.Развој говора, говорног стваралаштва и комуникације ( увођење детета у свет слова и писану реч ).Ја и свет око мене.Математички појмови.Ликовно васпитање.Музичко васпитање.Драмско изражавање.Сарадња са родитељима у припреми деце за полазак у школу.Документација у раду васпитача.Планирање активности у припремном предшколском програму. Евалуација и самовредновање рада.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) "Практична настава Садржаји предмета реализују се на вежбема на принципима интерактивног приступа, кроз тимски рад студената, игре улога, дискусије, презентације индивидуалних и групних радова и кроз практичан рад студената у васпитно-образовној институцији. Упоредни курикулум. Инструменти за евалуацију и самоевалуацију."
Литература
1 Каменов, Е. (2006) Васпитно-образовани рад у припремној групи дечјег вртића, Н. Сад : Драгон;
2 Медоуз, С.; Кешдан, А. (2000) Како помоћи деци да уче – прилози когнитивном програму, Београд : ЗУНС
3 Каменов, Е. (1982) Експериментални програми за рано образовање, Београд : ЗУНС
4 Шаин, М., Топић, С., Ђаковић, Н., Божић, Д. и Галић, Б. (2001)Како припремамо дијете за полазак у школу. Бања Лука: Центар за предшколско васпитање и образовање
5 Подђаков, Н. Н. (1984) Практично мишљење код деце, Београд : ЗУНС
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
Интерактивна предавања уз коришћење савремених средстава видео презентација. Вежбања – интерактивне методе практичне наставе, семинарски рад, рад у малим групама, компаративне дискусије, тимски рад, индивидуалне и групне презентције.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
5 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијуми 40    
семинари 15