110617МС / 110617MS

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво
Назив предмета Телесне и перцептивно-моторичке активности
Наставник (за предавања) Станишић Р. Ирена
Наставник/сарадник (за вежбе) Чеврљаковић М. Ива
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов без претходних услова
Циљ
предмета
Да студенти развију знања у области физичког васпитања која ће стваралачки примењивати у раду са децом у припремном предшколском програму; Да студенте упозна са развојем латерализације, односно доминације оне половине мождане хемисфере која управља највишим функцијама код деце; Да студенти развију знања о основним локомоторним и манипулативним покретима и усавршавању фине моторике; Да студенти схвате значај апарата за кретање, функционалних карактеристика и моторичких способноси; Да студенти овладају знањима о развоју крупних и ситних мишића који су потребни за стицање графичких и техничких вештина; Да студенти продубе знања о нормалном расту и развоју дечијег организма од којих зависи достизање задовољавајућег нивоа зрелости који је потребан за полазак у школу.
Исход
предмета
По завршетку курса студент би требало да буде оспособљен да: Објасни утицај и значај физичких активности на раст и развој деце припремног предшколског узраста; Процени латерализацију руку и ногу деце предшколског узраста; Анализира активности које усавршавају манипулативне покрете руку и фину моторику; Обезбеди реализацију програмских садржаја перцептивно-моторног развоја кроз одговарајуће облике активности деце током припремног предшколског програма; Разуме и објасни значај примене вежби и неге перцептивно-моторне координације мишићних група деце припремног предшколског узраста; Изложи основне елементе праћења и познаје технике процене телесног раста, развоја, функционалних и моторичких способности деце предшколског узраста.
Садржај предмета
Теоријска
настава
"Физички и моторни развој детета у функцији припреме детета за школу; Развијање свих мишићних група (ногу, руку, раменог појаса, леђа и трбушних мишића) посебно мишића опружача. Развијање потребних физичких способности, покрета и кретњи потребних за полазак у школу; Систем праћења постуралног статуса деце. Превентивне активности и игре уз примену реквизизита. Средства за побољшање функционалних способности. Овладавање основним локомоторним манипулативним покретима и усвајању фине моторике – вољног усмеравања покрета, њихове координације, ритма, снаге и размака покрета руку, шаке и прстију, повезано са развојем мишљења и опажања, орјентације у простору, концентрације.. Усавршавање функција чулних органа: вида, слуха, додира, мириса и укуса. Развијање координације између појединих чула, као и перцепције и моторике кроз које дете постаје свесно сопственог тела. Развој латерализације оне половине мождане хемисфере која управља највишим функцијама.Овладавање основним локомоторним и манипулативним покретима и усавршавању фине моторике-вољног усмеравања покрета. Здравствено-хигијенске активности. "
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Стављање у однос појединих делова сопственог тела. Разноврсни облици кретања-ходање, трчање, скакање, пењање, провлачење...Вежбе за развој појединих мишићних група. Активности промене поретка. Активности у којима се обраћа пажња на боју, облик, просторне димензије предмета. Активности у којима се деца усмеравају да обрате пажњу на једну и другу страну свога тела. Активности у којима се врши утицај на развој ситне моторике. Вежбе и кретања за развој фине моторике и прецизности.
Литература
1 Џиновић-Којић, Д. (2000): Физичка зрелост деце за полазак у школу. Београд:Заједница виших школа за образовање васпитача републике Србије.
2 Станишић, И. (2013). Методика физичког васпитања деце предшколског узраста. Деспот боок: сопствено издање аутора.
3 Јовановић, А. (2002). Интегралност дечјег развоја кроз игру (скрипта за предмет елементарне игре). Београд: Факултет спорта и физичког васпитања.
4 Станишић, И. (2006). Differences the frequency of jumping speed girls and boys in the pre-school (Разлике у брзини скакања код девојчица и дечака предшколског узраста). 10-ти Симпозијум спорта и физичког образовање младих. Охрид: Федерација спортских педагога републике Македоније.
5 Станишић, И. (2006). The speed of jumping as a predictor of the explosive power of legs and balance present in the pre-school children (Брзина скакања као предиктор експлозивне снаге ногу и равнотеже код деце предшколског узраста). Научно-стручна конференција: Физичка култура, 1, 80-84. Винице: Федерација спортских педагога републике Македоније
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
Предавања уз коришћење савремених средстава видео презентација, Практичне вежбе, Менторски систем рада, Коришћење мултимедија и интернета; ДОН – други облици наставе (активности у припремној предшколској групи, семинари, пројекти, радионице, моторичке играонице и сл.);
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
5 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијуми 25+25    
семинари 5