110517МС / 110517MS

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво
Назив предмета Почетно математичко образовање
Наставник (за предавања) Марија С. Најдановић
Наставник/сарадник (за вежбе) Горан Д. Пљакић
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов без претходних услова
Циљ
предмета
Oспособити студенте за самостално организовање и извођење свих видова васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста у припремном разреду. Обновити и проширити методичке поступке у формирању почетних математичких појмова. Оспособити студенте да стварају услове да у свакодневним животним ситуацијама, слободним играма и планираним активностима, деца посматрају, испробавају, манипулишу, експериментишу, и, учећи кроз сопствена открића, изграђују логичко-математичка сазнања. Показати могућности примене информационих технологија у почетном математичком образовању. Обновити и проширити теоријска знања из елементарне математике.
Исход
предмета
По успешном завршетку овог курса студент би требало да буде способан да: - опише одговарајуће појмове из елементарне математике и методичке поступке њиховог формирања - наведе математички садржај за припремни разред, - успоставља корелацију са осталим васпитно-образовним областима припремног програма, - примењује широк спектар наставно-методичких поступака, - укључује математичке појмове у свакодневне животне ситуације деце предшколског узраста, - организује активности у којима ће деца самостално долазити до сазнања, -креира тестове за проверу способности детета и његовог напредовања у схватању математичких садржаја, -користи информационе технологије у почетном математичком образовању, -примењује елементарна знања из статистике у педагошким истраживањима.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Математика и њен значај у интелектуалном развоју детета. Могућности предшколског детета за учење математике и креирање тестова за проверу способности детета и његовог напредовања у схватању математичких садржаја. Математички садржаји за припремни разред. Програмирање и планирање рада, тематско планирање рада. Активне методе и облици рада. Методски приступ реализацији ових садржаја. Развој креативности и мотивација деце, стварање интересовања за математику. Игра као метод мотивације. Математичке игре. Рад са децом даровитом за математику. Математичка логика, теорија скупова и елементарна комбинаторика. Особине операција са бројевима. Елементарна геометрија. Информационе технологије и матеамтичко-дидактичке игре. Статистика у педагошким истраживањима.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Планирање, програмирање и организација активности у оквиру почетног математичког образовања. Примена активних метода и облика рада у развијању математичких појмова код деце током припреме за полазак у школу. Активности примене математичких садржаја у припремном разреду.
Литература
1 Ћебић, М.: Почетно математичко образовање предшколске деце,Учитељски факултет, Универзитет у Београду, 2009.
2 Чудина – Обрадовић, М.: Математика прије школе, Школска књига, Загреб, 2002.
3 "Министарство просвете Р. Србије: Правилник о основама предшколског програма, Службени гласник, Београд. "
4 Рајовић Р.: Како успешно развијати IQ детета кроз игру, Нови Сад 2012.
5 Дејић, М.: Математика за учитеље, Учитељски факултет, Београд, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Метода усменог излагања, дијалошка метода, демонстративно-илустративна метода, проблемска метода, метода практичних радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
10 писмени испит 30
практична настава   усмени испит 20
колоквијуми 20    
семинари 20