Упис Одсек медицинских студија Ћуприја

УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ и МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ШКОЛСКЕ 2024/25. ГОДИНЕ

 

 

Студијски програми:

 • Струковна медицинска сестра – 150 студената,
 • Струковни физиотерапеут – 80 студената,
 • Струковни медицински радиолог – 75 студената,
 • Струковна медицинска сестра бабица – 30 студената,
 • Струковни фармацеут – 30 студената
 • Струковни мастер медицинска сестра – 30 студената

ОПШТИ УСЛОВИ

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 • Струковна медицинска сестра – средња медицинска школа, гимназија
 • Струковни физиотерапеут – средња медицинска школа, гимназија, све четворогодишње средње школе
 • Струковни медицински радиолог – средња медицинска школа, гимназија, све четворогодишње средње школе
 • Струковна медицинска сестра бабица – средња медицинска школа (сви смерови), гимназија
 • Струковни фармацеут – средње опште образовање (гимназија и све четворогодишње средње школе), средња фармацеутска школа, средња технолошка школа (смер фармацеутски техничар, смер хемијска и фармацеутска технологија) и средња медицинска школа (сви смерови)

ПРOВЕРА ЗНАЊА (ПРИЈЕМНИ ИСПИТ)

Сви кандидати полажу пријемни испит из биологије

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степена је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат постигнут на пријемном испиту.
Под општим успехом постигнутим у средњем образовању, подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2.
По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова. (Општи успех у средњој школи заокружује се на две децимале). Резултат постигнути на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.
Јединствена ранг листа утврђује се за сваки студијски програм појединачно, са укупним бројем бодова стеченим по критеријумима утврђеним Конкурсом.
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.
Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије (које не морају бити оверене) следећих докумената:

 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 • Диплома о положеном матурском испиту;
 • Пријаву на конкурс (у скриптарници школе);
 • Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и спровођење пријемног испита у износу од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68).

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 80.000,00 динара, а за стране држављане 1.500 €.