Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа

ПРЕДМЕТ: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа
Академија васпитачко-медицинских струковних студија расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за радно место:

  • Предавача за научну област Медицина, ужу научно-стручну област: Радиологија, са 5% радног времена, Одсек Ћуприја.

Услови: Стечено високо образовање Медицински факултет, специјализација из области Радиологије и способност за наставни рад.

Лице изабрано у звање предавача, стиче звање и заснива радни однос на период од 5 (пет) година, са 5% радног времена.

Лица која подносе пријаву на конкурс за избор у звање морају приложити и следећу документацију:

  1. Кратка животна и радна биографија.
  2. Фотокопије диплома свих нивоа студија.
  3. Очитану личну карту.
  4. За педагошку и наставну праксу (ако је кандидат остварио на високошколској установи), резултати анкета: студената, наставника и сарадника и доказ о усавршавању педагошких активности у извођењу наставе
  5. Референце: научни или стручни радови објављени у домаћим или међународним часописима, уџбеници, збирке задатака, практикуми, патенти, софтверска решења, монографије, радови штампани у зборницима са стручних или научних скупова и др.
  6. Лиценце, стручни испити из уже стручне области за коју се бира и сл.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.
Пријаве слати на адресу: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, ул. Балканска бр.18, 37000 Крушевац.