Конкурс за избор у звање за област Електротехничко и информатичко инжењерство

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Број:01-49/24
Датум:05.02.2024. године
Крушевац

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

 

ПРЕДМЕТ: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа

Академија васпитачко-медицинских струковних студија расписује Kонкурс за избор у звање и заснивање радног односа за радно место:

 

1.Сарадника за област Електротехничко и информатичко инжењерство, са пуним радним временом,  на одређено време од 1 године, Одсек техничко-технолошких студија Крушевац – 2 извршиоца

 

Услови: студент мастер струковних студија или специјалистичких струковних студија, који је студије првог степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и остали услови прописани чланом 83. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021, 67/2021 – др. закон и 76/2023, Правилником о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр. 01-228/22-1 од 21. 04. 2022.године, Минималним условима за избор у звања наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија („Службени гласник РС” број 130 од 29. децембра 2021. године), као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању.

Лица која подносе пријаву на конкурс за избор у звање морају приложити и следећу документацију:

-оверене фотокопије диплома, биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврду МУП-а да кандидат није правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против полне слободе,фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примање мита у обављању послова у високошколској установи, списак научних и стручних радова, пројеката и прилоге који документују наводе из пријаве и омогућују увид у научни рад и стручне квалификације кандидата

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Неблаговремене пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Пријаве слати на адресу: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, ул. Балканска бр.18, 37000 Крушевац.