311517МС / 311517MS

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво
Назив предмета Рачунарско размишљање
Наставник (за предавања) Живановић В. Милан
Наставник/сарадник (за вежбе) Томић З. Иван
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Развијање логичког и алгоритамског мишљења, подстицање аналитичког размишљања, упознавање са математичким и рачунарским концептима решавање проблема (разлагње задатка, уопштавање и моделовање алгоритма), мотививисање студената да се баве програмирањем и развојем идеја као и преношење таквог става на децу предшколског узраста. Тежиште није на учење програмирања, већа на начин мишљења и на учење засновано на принципима алгоритама.
Исход
предмета
студенти ће знати да направе алгоритам, направе једноставније програме, анимације и контролишу једноставније роботе.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Алгоритми, декомпозиција, пројектно учење, мапе ума, тематско планирање, програмирање (линијске и разгранате структуре, понављање, ИФ наредба), анимације, програмирање робота
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) израда алгоритма, линијске и разгранате структуре, иф наредба, примена алгоритма у програму Scratch, ScratchЈr, израд анимација, програмирање робота Bee-Bot
Литература
1 Bers, M. U., & Resnick, M. (2016). The official ScratchJr book: Help your kids learn to code.
2 Heffernan, J. (2013). Elementary robotics: Sustaining the natural engineering instinct of children. Charleston, SC: J. Heffernan/CreateSpace.
3  
4  
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
практична настава, теоријска настава, рад на тексту
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40
активност у току
предавања
20 писмени испит 20
практична настава   усмени испит 20
колоквијуми 20    
семинари 20