210616П/ 210616P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво
Назив предмета Култура говора са реториком
Наставник (за предавања) Др Милентије Ђорђевић
Наставник/сарадник (за вежбе) Станисављевић Б. Невена
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студената са основама ортоепије; Особине доброг (правилног говора). Оспособљавање за узорну комуникацију у васпитно-образовном раду и свим другим приликама. Усвајање разноврсних облика језичке комуникације, стиловима, и елементима дикције. Оспособљавање за процењивање квалитета говора и говорних порука. Оспособљавање за корективни рад .
Исход
предмета
Студенти су савладали основе културе говора и основе реторике .Оспособљени су да препознају све елементе правилног говора , да својим узорним говорењем утичу на своје васпитанике. Студенти, после завршеног курса, знају да опишу и разликују основне српске акценатске норме, основе дикције и да стечена знања креативно примене. Такође они могу да компетентно процењују степен усвојености вештине и умећа говорења.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Језик, појам и дефиниције. Дефиниција говора. Појам и елементи информације и комуникације.Говор (усмени и писмени).Култура говора; основна својства доброг говора (правилност, јасноћа, језгровитост, течност, сврсисходност). Говор и стил; врсте стилова. Физиолошке основе и акустика говора. Глас и фонема, говор, говорне вежбе. Структура говорног исказа. Култура говора и граматичке норме. Вредност усменог говора (интонација, јачина, пауза, темпо, мимика итд.) Говорни рељеф. Видови усменог изражавања. Комуникативни дискурси. Интерпретативни и комуникативни дискурси. Акценат и акцентуација. Версификација. Фигуративност говора. Култура говора и реторика. Основни појмови реторике и основе беседничког умећа. Патологија говора. Бирократизација језика и говора.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) У оквиру вежбања студенти ће имати низ практичних вежби као што су ситуациони говори, извештавање,приповедање, описивање , читање, конферанса, пригодни говор, говор у медијима (на радију и телевизији). Стилске вежбе, акценатске вежбе; вежбе у уочавању и исправљању говорних неправилности. Беседа, беседа ex tempore.
Литература
1 Шипка,М. (2008). Култура говора. Нови Сад: Прометеј
2 Живковић,Д. (1998) .Теорија књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства
3 Станојевић,О,Аврамовић,С. (2002) .Ars rhetorika вештина беседништва. Београд: Службени лист
4 Косановић,Ј. (2002). Култура говора са реториком. Сомбор: Учитељски факултет Сомбор
5 Ђорђевић,М. (1999). Најлепше српске беседе. Београд: Просвета
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Метода предавања, говорне анализе, говорне интерпретације и вежбе, презентације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
10 писмени испит 20
практична настава 20 усмени испит 30
колоквијуми 20    
семинари