19.СМ1214 / 19.SM1214

Студијски програм: Струковна медицинска сестра
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, 1 ниво
Назив предмета: Микробиологија са имунологијом
Наставник: др Јасмина M. Јовановић Мирковић, професор струковних студија
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Претходно одслушани предмет Анатомија и физиологија

Циљ предмета:

Циљ наставе је да упозна студенте са основним појмовима о грађи и физиологији микроорганизама (вируса, бактерија, паразита и гљива) и њиховој дијагностици. Студенти требају да стекну знања о основним појмовима у имунологији, међусобној зависности хуморалног и целуларног имунитета и значају у лабараторијској примени.

Исход предмета: Знање стечено у току наставе омогућиће студенту познавање значаја микробиологије и имунологије, те разумевање утицаја микроорганизама на људско здравље и појаву болести; примену принципа асепсе и антисепсе у раду; спецификацију (антибиограм) и рационализацију употребе антибиотика и хемиотерапеутика у лечењу због могућности развоја мултирезистентних сојева; Разумевање функције имунског система, значај вакцино- и серопрофилаксе. Упознавање са радом у микробиолошкој и имунолошкој лабораторији.

Садржај предмета

Теоријска настава: Увод у микробиологију. Лабораторијска опрема и прибор, микроскопирање, бојење препарата. Морфологија, физиологија и метаболизам бактерија; Размножавање бактерија, бактеријска генетика, класификација бактерија; ткивна специфичност; Антибактеријски лекови, резистенција бактерија на лекове, антибиограм. Физиолошка микрофлора, патогеност и вируленција, однос макро-микроорганизам. Стерилизација и дезинфекција. Вируси. Антивирусни лекови. Остали узрочници инфекција: протозое, хелминти, артроподе; плесни и гљивице; Зоонозе; Основи функције имунског система, урођени и стечени имунитет, хуморални и целуларни имунитет, поремећаји функције имуног система, имуносупресија и имуномодулација; Вакцинопрофилакса, серопрофилакса. Дијагностичке методе у микробиологији и имунологији.

Литература:

1.                  Арсић-Арсенијевић и сар., Медицинска микологија и паразитологија, за студенте медицине, фармације и стоматологије, I издање, Центар за иновације у микологији, Друштво медицинских миколога Србије, Београд, 2012.

2.                  М. Швабић-Влаховић, Медицинска бактериологија, Савремена администрација, Београд, 2005.

3.                  Abbas Abul K., Lichtman Andrew H.: Основна имунологија-функционисање и поремећаји имуног система, 2. изд., Дата статус, Београд, 2007.

4.                   Т. Јовановић и сар., Практикум из микробиологије и имунологије, Савремена администрација, Београд, 2000.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава:

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  
активност у току предавања 20 писмени испит 20
практична настава / усмени испит 30
колоквијум-и 20    
семинар-и 10