Konkurs za izbor u zvanje

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа

Академија васпитачко-медицинских струковних студија

расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за радно место:

 1. Наставника вештина за ужу научно–стручну област: Интегративна здравствена и социјална заштита, на одређено време од  5 (пет) година, са пуним радним временом
  Број извршилаца: 3 (три)
  Услови: Стечено високо образовање првог степена из области Здравствене неге, објављени стручни радови и способност за наставни рад
 2. Наставника вештина за ужу научно–стручну област: Интегративна здравствена и социјална заштита, на одређено време од 5 (пет) година, са пуним радним временом
  Број извршилаца: 1 (један)
  Услови: Стечено високо образовање првог степена и специјализација из области Здравствене неге, објављени стручни радови и способност за наставни рад
 3. Предавача за ужу научно–стручну област: Физикална медицина и рехабилитација, на одређено време од  5 (пет) година, са пуним радним временом.
  Број извршилаца: 1 (један)
  Услови: Стечено високо образовање првог степена, Медицински факултет и специјализација из  области  Физикалне  медицине и рехабилитације, објављени стручни радови и способност за наставни рад
 4. Вишег предавача за ужу научно–стручну област:  Јавно здравље, на одређено време од  5 (пет) година, са пуним радним временом.
  Број извршилаца: 1 (један)
  Услови: Стечено високо образовање првог степена, мастер академске студије Здравствене  неге и стечени научни назив доктор наука у области Јавно здравље, објављени стручни радови и способност за наставни рад
 5. Вишег предавача за ужу наставно–стручну област:  Физикална медицина и рехабилитација, на одређено време од  5 (пет) година, са пуним радним временом.
  Број извршилаца: 2 (два)
  Услови: Стечено високо образовање првог степена, стечани научни  назив доктора наука у области Физикална  медицина и рехабилитација, објављени стручни радови и способност за наставни рад
 6. Вишег предавача за ужу научно– стручну област:  Хемија, на одређено време од  5 (пет) година, са пуним радним временом.
  Број извршилаца: 1 (један)
  Услови: Стечено високо образовање првог степена, стечани научни назив доктора наука у области Хемија, објављени стручни радови и способност за наставни рад

 

Лица која подносе пријаву на конкурс за избор у звање морају приложити и следећу документацију:

 1. Кратка животна и радна биографија
 2. Фотокопије диплома свих нивоа студија
 3. Очитану личну карту
 4. За педагошку и наставну праксу (ако је кандидат остварио на високошколској установи), резултати анкета: студената, наставника и сарадника и доказ о усавршавању педагошких активности у извођењу наставе или позитивна оцена приступног предавања (за кандидате који немају педагошко искуство)
 5. Референце: научни или стручни радови објављени у домаћим или међународним часописима, уџбеници, збирке задатака, практикуми, патенти, софтверска решења, монографије, радови штампани у зборницима са стручних или научних скупова и др
 6. Лиценце, стручни испити из уже стручне области за коју се бира и сл

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Пријаве слати на адресу: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, ул. Балканска бр.18, 37000 Крушевац.