19.СМ1213 / 19.SM1213

Студијски програм: Струковна медицинска сестра
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, 1 ниво
Назив предмета: Биохемија
Наставник: др Јасмина Јовановић Мирковић, професор струковних студија
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Претходно одслушани предмети Анатомија и физиологија
Циљ предмета: Студент стиче основна знања о биомолекулима који чине основну грађу људског организма, биохемијским процесима који се одигравају у организму, метаболизму и елиминацији појединих материја.  Значај и улога биохемијске лабораторије у дијагностици, праћењу и лечењу болести.

Исход предмета:

Знање стечено у току наставног процеса омогући ће студенту да разуме улогу биохемијске лабораторије у дијагностици, праћењу тока, исхода болести и ефикасности примењене терапије у лечењу болести; значају варијације и одступања од референтних вредности биохемијских параметара, изгради базична знања у клиничкој медицини што представља један од предуслова добре клиничке и добре научне праксе.

Садржај предмета

Теоријска настава: Увод у биохемију, биохемијска организација људског организма, вода и њен значај за биохемијске процесе у људском организму, минерали, биохемијске карактеристике телесних течности, биохемија аминокиселина, протеина, угњених хидрата и липида, биохемија ензима, класификација, улога и значај витамина, поремећаји витаминског статуса, биохемија крви (хемоглобин). Биолошка варијација биохемијских параметара и лабораторијске грешке, биохемијска дијагностика бубрежних болести (анализа урина), хематолошких болести (анализа крви), обољења срца, болести јетре и гастроинтестиналног система, болести ендокриних жлезда, поремећаја нервног система. Туморски маркери.

Литература:

Уџбеник:

  1. Д. Кораћевић, Г. Бјековић,В. Ђорђевић, Ј. Николић, Д. Павловић, Г. Коцић, Биохемија, четврто издање, Савремена администрација, Београд, 2006
  2.  Ђорђевић В., Павловић Д., Коцић Г., Николић Ј., Цветковић Т., Стојановић И., Јевтовић-Стоименов Т., Соколовић Д., Клиничка биохемија, Графика Галеб, Ниш, 2010.
  3. С.Спасић, З. Јелић-Ивановић, В. Спасојевић-Калимановска, Медицинска биохемија, Фармацеутски факултет, Београд, 2003.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: /

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  
активност у току предавања 20 писмени испит 20
практична настава / усмени испит 30
колоквијум-и 20    
семинар-и 10