19.СМ1212 / 19.SM1212

Студијски програм:  Струковна медицинска сестра
Врста и ниво студија:  Основне струковне студије, 1 ниво
Назив предмета:  Информатика
Наставник:  мр Драган Антић, предавач
Статус предмета:  обавезан
Број ЕСПБ:  5
Услов:  нема услова за пријављивање и слушање предмета
Циљ предмета:  савладавање општих и специфичних знања из области здравственe информатике, информационо комуникационих технологија, Windows-а, Internet-a, софтверског пакета Office, телемедицине, здравственог информационог система, светског стандарда основне компјутерске писмености ECDL/ICDL.
Исход предмета: стицање знања из информационо комуникационих технологија заснованих на примени рачунара у здравству. Студент се овим програмом оспособљава да користи савремене информационо комуникационе технологије у свакодневној пракси.

Садржај предмета

Теоријска настава

Медицинска информатика: развој, могућности, изазови; информације, подаци, знање; Internet и сервиси Web и e-mail; пријављивање на Windows, коришћење менија Start; коришћење Taskbara, истраживање Control Panela, проналажење информација; ажурирање Windowsа, завршетак рада са рачунаром; управљање корисничким налозима; ограничавање приступа рачунару; рад са прозорима; разумевање датотека, фасцикли и библиотека; сналажење на рачунару; телемедицина; медицински сигнали; здравствени информациони систем.

Практична наставa :

Word: креирање документа; форматирање документа; побољшање изгледа документа; Excel: креирање радног листа; формирање радног листа; дизајн радног листа; PowerPoint: креирање презентације; дистрибуција презентације; претраживачи, базе података и претраживање информација, медицинске информатичке мреже; извори и стратегије претраживања здравствених информација на Интернету и on-line базама података; претраживањe здравствених информација на Интернету и on-line   базама података (PubMed, Cochrane Library и др.).

Литература:

Уџбеник:

1.                  Информатика, Д. Антић, електронска скрипта, АВМСС Одсек Ћуприја 2019

2.                  Windows 7 Step by Step, Joan Preppernau i Joyce Cox, Online Training Solutions, Inc., CET Beograd 2010

3.                  План и програм ECDL/ICDL (The European Computer Driving Licence) www.ecdl.rs

4.                  http://www.heliant.rs/health,

5.                  Office 2007 na dlanu, Steve Johnson, Perspection, Inc., Kompjuter biblioteka Beograd 2007

6.                  Телемедицина, И. Рељин, А.Гавровска,електронско издање, Академска мисао Београд 2013

 

Број часова активне наставе Теоријска настава:   3 Практична настава:    3

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  
активност у току предавања 10 писмени испит 40
практична настава 20 усмени испит  
колоквијум-и 20    
семинар-и 10