19.СМ1211 / 19.SM1211

Студијски програм : Струковн амедицинска сестра
Врста и нивостудија: Струковне студије, I ниво
Назив предмета:Принципи  исхране и дијететика
Наставник: .др сци. мед. Биљана Илић, професор струковних студија
Статуспредмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема

Циљ предмета

Циљ наставе је да упозна студенте са основним појмовима о хранљивим материјама, хранљивим намирницама и потребама људи за њима. Наставна материја обухвата метаболизам, дневне потребе и изворе хранљивих материја и хранљивих супстанци, њихову безбедност као и последице које могу настати њиховим неправилним уносом у организам храном са посебним освртом на метаболичке потребе организма.

Исход предмета

Студенти ће бити у стању да разумеју основне појмове о храни и хранљивим материјама,њену повезаност са нормалним функционисањем организма као и основне вештине процењивања стања ухрањености и израде јеловника. Дефинисаће стандарде и процену квалитета хране и исхране као и да стекну могућност саветодавне улоге према својој околини. Научиће да користе,осмисле и спроведу различите анкете исхране.

Садржај предмета

Теоријска настава

Дефинисати науку о исхрани и упознати историју науке о исхрани. Објаснити и описати значај исхране у здрављу и болестима. Хранљиве супстанце и њихова подела према пореклу и према улогама у организму. Беланчевине, масти, угљени хидрати, витамини, минералне материје и вода: улоге у организму ,метаболизам, дневне потребе,изворе и последице недостатка у организму. Основне карактеристике појединих група хранљивих намирница, њихова улога у организму и подела по пореклу. Следљивост у снабдевању намирницама. Системи квалитета и безбедности хране. Упознавање са метаболизмом хранљивих намирница, уношење хране, варење хране, апсорпција хранљивих материја, интермедијарни метаболизам, екскреција производа метаболизма. Антропометријска мерења. Прехрамбени адитиви.Дијетотерапија при метаболичким поремећајима.

Практична настава

Процена стања ухрањености. Израчунавања идеалне телесне масе и утврђивање телесне површине номограмом. Утврђивање дневних енергетских потреба зависно од узраста и пола. Категоризације рада и препоручени стандарди. Утврђивање потрошње енергије.Специфично динамичко дејство хране. Антропометријска мерења. Поремећаји енергетске равнотеже. Састављање дневног јеловника за здраве особе зависно од узраста, пола и категорије рада. Специфичности и анализе јеловника. Анализе специфичних дијета. Испитивање исхране и ухрањености :коришћење и састављање анкета исхране, прикупљање података. Организација исхране у породици, предшколским, школским и здравственим установама.Дистрибуција ,сервирање, контрола достављања и конзумирањ ахране.

Литература

Новаковић Б, Исхрана и здравље, Универзитет у Новом саду, Медицински факултет,2014

Илић Б, Дијететика, Виша медицинска школа, Ћуприја , 2014

Николић М., Дијететика, Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Ниш, 2008

Коцијанчић Р., Хигијена, Завод за уџбенике, Београд,2009

Трбовић Б.,Обрада намирница, Завод за уџбенике, Београд, 2009

Трбовић Б.,Обрада намирница и припрема дијета-практикум, Завод за уџбенике, Београд, 2009

Ђекић И., Методе побољшања система управљања безбедношћу и квалитетом у производњи хране, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, 2010

ШкрињарМ.,Тешановић, Д., Храна у угоститељству и њено чување. Природно-математички факутет Нови Сад ,2007

Бројчасоваактивненаставе Осталичасови
Предавања: 3

Вежбе:

2

Другиоблицинаставе: Студијскиистраживачкирад:

Методеизвођењанаставе

Предавања, вежбе, консултације, израдасеминарскихрадова, учењезаколоквијум и завршнииспит

Оценазнања (максималнибројпоена 100)
Предиспитнеобавезе Поена Завршнииспит поена
активност у токупредавања 10 Усменииспит 40
практичнанастава 20 писменииспит  
колоквијум-и 20    
Семинарскирад 10