19.СМ1210 / 19.SM1210

Студијски програм: Струковна медицинска сестра
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, 1 ниво
Назив предмета: Комуникација и етика у сестринству

Наставник:  др Жилијета Кривокапић, професор струковних студија, др Вељковић Бојан, предавач

Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова

Циљ предмета:

Стицање основних знања из теоријa комуникације, основних појмова у комуникологији, упознавање са асертивном комуникацијом и решавањем конфликта, као и карактеристикама здравствене комуникације. Циљ и задатак овог предмета је да усмери студенте да раде на психолошко моралном самоизграђивању, да науче како се у појединцу формирају позитивне морално психолошке особине и разумеју захтеве и кодексе медицинске етике у пракси.

Исход предмета:

Студенти ће стећи знања о основним појмовима из теорије комуникације, врстама комуникације и препрекама за успешну комуникацију. Студенти треба да буду оспособљени за практичну примену комуникацијских знања и вештина у медицинској пракси. Понашање и рад по етичким принципима. Стечено знање омогућава да здравствени радник буде носилац здраве унутрашње моралне климе у здравственој организацији као и способност преношења стеченог знања на друге.

Садржај предмета

Теоријска настава

Комуникација као наука: предмет, дефиниције и теоријски модели. Основни појмови у комуникологији: информација, комуникациони процес, стимулус и реакција, порука, интеракција и трансакција, системи, знакови и симболи. Вербална и невербална комуникација. Вештине интерперсоналне комуникације: компетентност, мотивација, невербална сензитивност, емоционална интелигенција, самоконтрола и емпатија. Конфликти и решавање конфликата. Асертивна комуникација: дефиниција, стратегије и технике. Здравствена комуникација, карактеристике и циљеви. Однос медицински радник – пацијент и фазе развоја односа. Разговор са пацијентом и технике рада. Појам морала и етике. Социо-психолошки приступ моралу. Моралност као психичка функција човека. Историјат етичког учења. Личност и нормативна етика. Етички став здравственог радника према болеснику. Етички аспекти и норме понашања у здравственој установи. Деонтологија и њени аспекти рада.

Практична настава

Специфичности комуникације са различитим узрасним групама и у различитим гранама медицине. Радионице: комуникационе вештине и технике, правила успешне комуникације. Етичке дилеме и етичко понашање у пракси. Етички став здравственог радника према пацијенту и етички проблеми у различитим гранама медицине.

Литература:

1. Табс, С., Комуникација, принципи и контексти. Clio, Београд, 2013.

2. Х. Еиде., Т.Еиде, Комуникација сестра – пацијент.  УМСТ Србије, 2005.

3. Марић, Ј. Медицинска етика. Barex, Београд, 2001.

Број часова активне наставе:

 

Теоријска настава: 3 Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  
активност у току предавања 10 писмени испит 40
практична настава 10 усмени испит  
колоквијум-и 20    
семинар-и 20