19.СМ1209 / 19.SM1209

Студијски програм: Струковна медицинска сестра
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, 1 ниво
Назив предмета: Фармакологија
Наставник: проф. др Драган Миловановић, редовни професор, др Петар Милић, професор струковних студија
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 3
Услов: Положена Анатомија и физиологија
Циљ предмета: Студенти треба да усвоје основна знања о фармакологији као науци и фармакотерапији као пракси, о леку као супстанци, њеном кретању кроз организам, начину, механизму и месту деловања лекова, фармаколошким особинама најважнијих лекова појединих фармаколошких група, њиховим индикацијама, контраиндикацијама и нежељеним дејствима.
Исход предмета: Студент треба да буде обучен да примењује стечена знања у пракси приликом избора лека у оквиру лекова који се издају без рецепта, начина правилне апликације прописаног лека, праћења жељених и нежељених дејстава примењених лекова, саветовања пацијената о рационалној фармакотерапији и коришћења валидних информација о лековима.

Садржај предмета

Теоријска настава:

●                   Општа фармакологија: дефиниције лекова, дозирање, основе фармакокинетике и фармакодинамике, одабране теме фармакотерапије (нежељена дејства лекова, примена лекова у посебним популацијама)

●                   Фармакологија вегетативног и централног нервног система, фармакологија аутакоида (хистамин, серотонин, еикосаноиди); фармакологија система органа: кардиоваскуларни систем, крв и ткива, респираторни тракт, гастрионтестинални тракт, ендокрини систем, антимикробни лекови, антитуморски лекови, имуносупресиви

●                   Токсикологија: основни принципи, антидоти, најчешћа тровања лековима, пестицидима, гасовима, хипоксичким отровима, супстанцама биљног и животињског света

Практична наставa:

●                   Подела, порекло и означавање лекова, фармакопеја, основни прописи у области лекова; претрага готових лекова за хуману медицину, сажетак карактеристика лека и упутство за лек, пријава нежељеног догађаја на лек

●                   Инструменти самопроцене здравственог стања, исхода лечења и квалитета живота пацијента у појединим областима фармакотерапије

●                   Вештине од значаја за фармакотерапију: предности и недостаци начина примене лекова, комплијанса и адхеренца, едукација пацијената о фармакотерапији, препознавање озбиљног и веома честог нежељеног дејства најчешће коришћених лекова

Литература:

1.                  Ђ. Стевановић; П. Милић; Ј.  Јовановић Мирковић; В. Илић; Х. Алексопулос; Фармакологија са фармакокинетиком; Ћуприја: Висока медицинска школа струковних студија, 2019.

2.                  С. М. Јанковић; Приручник из фармакологије и токсикологије; Крагујевац: Факултет медицинских наука, 2013.

3.                  Х.П. Ренг, ур. Ранг и Дале: Фармакологија, 8. издање. Београд: Дата Статус, 2019.

Број часова активне наставе: Теоријска настава: 3 Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  
активност у току предавања 10 писмени испит 25
практична настава 10 усмени испит 25
колоквијум-и 20