19.СМ1208 / 19.SM1208

Студијски програм: Струковна медицинска сестра
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, 1 ниво
Назив предмета: Здравствена нега
Наставник: др сци.мед. Сунчица Ивановић,виши предавач
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: положен испит из Увода у здравствену негу и савремено сестринство

Циљ предмета:

Студент стиче знања о процесу здравствене неге као методи рада. Изучава структуру и фазе процеса здравствене неге и оспособљава се за примену истих. Упознаје се са предностима и потешкоћама приликом примене ПЗН. Стиче знања и примењује вештине потребне за спровођење ПЗН. Упознаје се са документацијом Процеса здравствене неге.

Исход предмета:

Студент ће знати структуру и фазе процеса здравствене неге. Знаће да објасни, опише и примени процес здравствене неге. Знаће да: утврди потребе за здравственом негом, постави дијагнозе неге и колаборативне проблеме, постави циљеве и планира негу, спроведе реализацију неге и изврши евалуацију постигнутог. Документује све фазе рада.

Садржај предмета

Теоријска настава

Појава и развој процеса здравствене неге. Дефинисање ПЗН. Научна заснованост ПЗН. Опште карактеристике и предности. Утврђивање потреба за негом: процена  према основним људским потребама (Маслов, Калиш, Хендерсон), прикупљање података (сестрински интервју, физикални преглед, мерења). Сестринске дијагнозе и колаборативни проблеми (актуелне, потенцијалне, могуће, умерене према здрављу). Нанда листа и класификација. Планирање неге (постављање циљева и план неге). Реализација (тим за негу и здравствени тим). Евалуација (врсте и методе).

Практична наставa :

Упознавање са документацијом ПЗН. Практично утврђивање потреба за негом и прикупљање података различитим методама. Постављање дијагноза неге и колаборативних проблема. Постављање циљева и израда плана здравствене неге. Практична примена реализације плана здравствене неге. Евалуација ПЗН (почетна, у току и завршна, квалитативна и кванитативна).

Литература:

1. Рудић Р., Коцев Н., Мунћан Н. Процес здравствене неге: практикум за студенте – водич за праксу. Београд: Научна КМД ДОО, 2008.

2. Тијанић М., Ђурановић Д., Рудић Р., Миловић Љ. Здравствена нега и савремено сестринство, V допуњено издање, Београд: Научна књига, 2010. (одабрана поглавља)

3.  Doenges M., Moorhouse M. Application of Nursing Process and Nursing Diagnosis: An nteractive Text for Diagnostic Reasoning 6th Edition. Philadelphia: F.A. Davis Company, 2012.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе (уводне вежбе се реализују у кабинетима школе; остале у наставној бази), консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  
активност у току предавања 10 усмени испит 50
практична настава 15    
колоквијум-и 20    
семинар-и 5