19.СМ1107 / 19.SM1107

Студијски програм: Струковна медицинска сестра
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, 1 ниво
Назив предмета: Здравствено и социјално законодавство
Наставник: др Александар Мартиновић,доцент
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема услова

Циљ предмета:
Стицање знања о општим појмовима из законодавства у области здравствене  и социјалне заштите.  Изучавање закона и подзаконских аката којима се правним нормама регулишу права и обавезе здравствених радника, здравствених  сарадника и  корисника здравствене  и социјалне заштите.

Исход предмета:
Студент ће бити оспособљен да уочава, дефинише  и учествује у решавању проблемa из области здравственог и социјалног законодавства са посебним освртом на правне аспекте здравствене неге.

Садржај предмета
Теоријска настава
Увод и значај здравственог  и социјалног  законодавства у здравственој и социјалној заштити и  здравственој нези. Здравствена и социјална заштита, здравствено и социјално осигурање. Закони о здравственој и социјалној заштити.  Заштита становништва од заразних болести, производња и промет лекова и отрова. Индивидуална и социјална права корисника; Права пацијента, Дужности пацијента; Здравствена служба, Делатност и организација здравствених установа, Органи здравствене установе и стручни органи, Сручна тела на нивоу Републике; Здравствени и социјални радници и здравствени сарадници; Квалитет здравствене заштите, провера квалитета стручног рад и акредитација.  Правни аспеки здравствене неге код нас и у свету. Лицене и лиценцирање, коморе здравствених радика и медицинских сестара. Органи Републичке управе у области здравља и социјалне заштите, инспекцијски надзор у области здравља. Законодавство ЕУ у здравству и социјалној заштити.

Литература:

Уџбеник:

1. Тимотић Б, Анђелски Х. Здравствено законодавство, Елит -Медика, Београд, 2004

2.  Савовић М., Прља Д., Степић Д.: Здравствено законодавство, Удружење „Правници за демокрају“, Београд, 2006.

3. Ропац Д, Стаашевић И. Социјално и здравствено законодавство, Медицинска наклада, Дата статус, 2018.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава:

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  
активност у току предавања 20 писмени испит 50
практична настава   усмени испит  
колоквијум-и 20    
семинар-и 10