19.СМ1106 / 19.SM1106

Студијски програм: Струковна медицинска сестра
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, 1 ниво
Назив предмета: Педагогија
Наставник: др  Соња Величковић, професор струковних студија
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов:  Нема услова

Циљ предмета:
Да упозна студенте са основама науке и праксе васпитног и образовног деловања, ради оспособљавања за професионални рад на очувању и унапређењу здравља становништва, као и оспособљавање за педагошки рад.

Исход предмета:
Да студенти разумеју педагошке процесе учења и развију способности за процесе васпитања, самоваспитања, образовања и самообразовања у циљу развоја сопствене личности и професионалног идентитета.

Садржај предмета
Теоријска настава
Настанак и развој педагошке науке и педагошких дисциплина. Личност васпитаника, фактори развоја и васпитно деловање.Васпитање у односу на место и време васпитног деловања. Породично васпитање. Основна питања дидактике: појам, функција, дидактички појмови. Настава, дидактички принципи, наставни облици. Наставне методе, дидактички медији. Организација наставе. Објекти наставе. Планирање и припремање наставног рада. Однос између наставника и ученика. Припрема здравственог стручњака за наставника. Пожељне особине наставника. Вежбање у настави. Проверавање и оцењивање у функцији стицања знања, умења, вештина и навика. Захтеви проверавања и оцењивања.

Литература:

Уџбеник:

1. Антонијевић  Р. Утемелење система знања у педагогији: Филозофски факултет Универзитета  у Београду  Институт за педагогију  иандрагогијуhttp://147.91.75.9/manage/shares/Quality _of_education/ Utemeljenje_sistema_znanja_u_pedagogiji.pdf  2014.

2. Трнавац Ћ, Ћорћевић Ј. Педагогија.  Београд  Научна књига, 2010.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава:

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  
активност у току предавања 20 писмени испит 30
практична настава   усмени испит  
колоквијум-и 20    
семинар-и 30