19.СМ1105 / 19.SM1105

Студијски програм: Струковна медицинска сестра
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, 1 ниво
Назив предмета: Увод у здравствену негу и савремено сестринство
Наставник: др сци.мед. Сунчица Ивановић, виши предавач
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема услова за пријављивање и слушање предмета
Циљ предмета: Студент стиче знања о развоју сестринства и здравствене неге. Изучава савремену здравствену негу, повезаност са другим наукама и здравствену негу као науку. Изучава принципе, моделе и методе здравствене неге. Сестринске функције, компетенције  и образовање. Начине заштите на раду и настанка стреса. Сестринску етику и позитивну комуникацију. Стиче знања о стандардима и критеријумима у сестринској пракси. Изучава прогресивну и палијативну негу. Упознаје се са сестринском документацијом.

Исход предмета:
Студент ће бити у стању да разуме филозофију сестринства, развој сестринства и здравствене неге кроз историју и посматра здравствену негу као науку.  У свакодневној сестринској пракси примењиваће принципе, методе и моделе здравствене неге. Познаваће методе стицања функција и компетенција. Познаваће мере превенције од заразних болести и настанка стреса. Имаће знања у вези са активностима рада у клиничо-болничкој пракси и примарној здравственој заштити.  Примењиваће етичка начела и користити позитивну комуникацију. Знаће стандарде и критеријуме који се користе у здравственој нези. Учествоваће у спровођењу прогресивне и палијативне неге. Користиће сестринску документацију.

Садржај предмета
Теоријска настава
Појам сестринства и здравствене неге. Развој сестринства и здравствене неге кроз историју. Савремене тенденције у развоју сестринства. Здравствена нега као наука. Повезаност ЗН са другим наукама. Принципи здравствене неге. Методе и модели ЗН. Основне сестринске интервенције. Здравствена нега у клиничко болничкој пракси: врсте пријема, процедуре пријема и  отпуста, хоспитализација деце и странаца. Медицинска и психолошка припрема за хоспитализацију. Здравствена нега у примарној здравственој заштити: стратегије и циљеви. Етика и комуникација у сестринству као основни чиниоци добре сестринске праксе.  Стандарди, критеријуми и нормативи у сестринској пракси.  Заштита медицинских сестара на раду, стрес и професионално сагоревање на раду. Заштита кичменог стуба. Прогресивна нега, палијативна нега и квалитет живота. Сестринске функције и компетенције. Образовање медицинских сестара.

Практична наставa :
Основне сестринске интервенције (асептичне технике, начини примене лекова, виталне функције, ЦВК, оксигенотерапија, катетеризација МБ и узимање брисева). Документација. Активно учествовање у различитим методама ЗН: конструисање и коришћење  различитих врста интервјуа и метода посматрања. Организовање радног дана службе здравствене неге у клиничко болничкој пракси: практична примена медицинске и психолошке припреме за хоспитализацију. Практични приказ пријема и отпуста у болницу са пратећом документацијом. Рад са децом и странцима у току хоспитализације. Организација здравствене неге у домовима здравља. Практични приказ етичких принципа у раду. Вежбање позитивне комуникације у сестринству и решавање конфликта. Упознавање са стандардима примењених у сестринској пракси. Практична примена заштитних средстава на раду. Рад у групи: решавање стреса и професионалног сагоревања. Рад у јединици самонеге, полуинтензивне и интензивне неге. Кућна нега и лечење. Рад у одељењу за палијативну негу и збрињавање умрлог пацијента.

Литература:

Уџбеник:

1.                  Тијанић  М, Ђурановић Д, Рудић Р, Миловић Љ. Здравствена нега и савремено сестринство, Научна КМД, Београд, 2010. (одабрана поглавља)

2.                  M.S. Ambrouz и сарадници: Сестринске процедуре, Дата Статус, Београд, 2010. (одабрана поглавља)

3.                  Autorizovana predavanja

 

Допунска литература:

1.                  Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry, Patricia A. Stockert, Amy M. Hall. Fundamentals of nursing. 9th ed. St. Louis, Miissouri. : Elsevier, cop. 2017.

2.                  Taylor C, Lynn P, Bartlett JL.. Fundamentals of nursing: the art and science of person-centered nursing care. 9th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, cop. 2019.

 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  
активност у току предавања 10 усмени испит 50
практична настава 15    
колоквијум-и 20    
семинар-и 5