19.СМ1104 / 19.SM1104

Студијски програм: Струковна медицинска сестра
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, 1 ниво
Назив предмета: Здравствено васпитање
Наставник:др сци.мед  Ивановић Сунчица, виши предавач
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета
Циљ предмета: подстаћи студенте да усвоје знања и развију одговорност за сопствено здравље и стекну вештине за организоване здравствено-васпитне активности оспособљавања целокупног становништва за контролу  здравља.
Исход предмета: Oспособљеност за препознавање здравствено васпитних потреба и одговорности примењивања стечених знања и вештина васпитања за здравље кроз промоцију здравља и едукацију појединца, породице, заједнице и установама примарне, секундарне и терцијалне здравствене заштите. Овладаност програмима који промовишу здравље и претварање знања о промоцији здравља у праксу.

Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод у предмет, здравствено васпитање и здравље, здравствени ресурси, здравствено васпитање и здравствена нега; Глобална стратегија за здрав живот кроз  здравствено – васпитни рад и укључивање шире заједнице у очувању и унапређењу здравља, Стратегија јавног здравља  у Републици Србији (мисија, визија, принципи); Здравствено васпитање – научна дисциплина, појмови здравственог васпитања (здравствена култура, здравствена пропаганда,  емоције, мотивација, потребе, емпатија, ставови, обичаји, навике, понашање, стилови  учења…); Циљеви васпитања за здравље, промоција здравља (светски дан здравља), хумани екосистем и здравствено васпитање, декларација XXI века, принципи здравственог васпитања; Методологија у здравственом васпитању (методика, здравствено васпитни програм, комуникација, комуникација); Методе здравственог васпитања; Здравствено-васпитна средства; Здравствено васпитање у заједници (васпитање за здравље у васпитно-образовним установама); Планирање, реализација и евалуација здравствено-васпитних интервенција у установама примарне, секундарне и терцијалне здравствене заштите као и у заједници; Посебни здравствено васпитни програми (хумани односи међу половима, промоција репродуктивног здравља адолесцената, промоција здравих стилова живота и ризико фактори који доводе до болести); Превенција хроничних незаразних болести (кардиоваскуларне болести, малигне болести, хроничне незаразне респираторне болести, шећерна болест, мускулоскелетне болести); Здравствено-васпитне интервенције у превенција болести зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија).

Практична наставa
Уводне вежбе, активна настава кроз – вежбу-радионицу-квиз-приказ случаја… Тема-Концепт здравља-,,Шта значи добро здравље?“; Тема-Упознавање – ,,Очекивања“; Тема-Репродуктивно и сексуално здравље-Тема-,,Ризичан сексуални однос“; Тема-Превенција злупотребе психоактивних супстанци-,,Истине и заблуде о дувану, алкохолу, дроги“;Тема- Ментално здравље младих-,,Шта ја могу да урадим?“; Израда здравствено-васпитног средства, анкетног упитника, припрема и реализација индивидуалног програма; Припрема и реализација часа; Боравак и рад у предшколској установи, школи, у здравственој установи; Сарадња са невладиним сектором, учешће у кампањи, здравственој трибини, базару здравља; Промоција здравља у заједници – учешће  здравственог васпитача у промотивним активностима у складу са препорукама СЗО.

Литература:

Уџбеник:

1.                  Стаменовић М, Здравствено васпитање, Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја, Clipart, 2013;

Допунска литература:

2.                  Кекуш Д. Здравствено васпитање, треће издање, Дигитал Арт, Београд, 2014;

3.                  Приручник ,,Васпитање за здравље кроз животне активности“, Министарство просвете и спотра Републике Србије, 2006. године.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Предавања, интерактивна настава, метода ПБЛ, консултације, вежбе, семинарски рад.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 50
колоквијум-и 20    
семинар-и 10