19.СМ1103 / 19.SM1103

Студијски програм: Струковна медицинска сестра
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Назив предмета: Психологија
Наставник: др Жилијета Кривокапић проф. струк. студ., др Бојан Вељковић, проф. струк. студ.
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов:  нема услова

Циљ предмета:
Стицање основних психолошких знања и оспособљавање студената за примену тих знања у промоцији и унапређењу менталног здравља, свим видовима превенције болести, нези и третману болесника. Упознавање са интегративни приступом менталном здрављу у оквиру целокупности здравља људског бића има за циљ посматрање човека са свим његовим физичким и психичким особеностима истовремено. Стицање знања о психолошким аспектима здравља и појединих болести, као и изучавање психолошких фактора који поспешују или успоравају појаву и развој болести. Стицање основних знања и вештина које могу да олакшају терапијске процедуре. Веома је важно настојање да студенти развију потребу да стечена знања примене у свом практичном раду, схватајући своју значајну улогу у нези болесника. Стицањем основних знања о комуникацији са пацијентима то ће им бити омогућено

Исход предмета:
Психолошки едукован и професионално компетентан медицински радник који ће бити способан да сваког пацијента, без обзира на дијагнозу, посматра као целовиту личност, са свим индивидуалним особеностима. Будући медицински радник биће у стању да препозна сигнале и поруке које му упућује пацијент и на тај начин боље разуме његове изречене и неизречене потребе. Такође, биће у стању да прихвати, разуме и анализира сопствену палету осећања која се појављују у раду са пацијентима,. Усвојена знања омогућавају да будући медицински радник делује подржавајуће и терапијски, а са друге стране заштити себе од стреса који носи овај посао.

Садржај предмета
Увод у психологију. Биолошка база психологије, људски мозак, његова еволуција и принципи организације. Функције мозга. Перцепција: сензорни систем, објекти перцепције, перцепција простора, перцепција покрета, перцепција особа. Свесност и пажња: свесни и несвесни процеси, варијетети несвесног, алтернације свесности. Пажња: пажња и интелектуалне компоненте, процесирање информација, свесност и само свесност. Варијетети учења и упамћивања. Истраживања меморије, еволуција и форме памћења, рано учење, форме раног учења, утискивање, асоцијативно учење (хабитуација, условљавање), психолошка и биохемијска база памћења. Консолидација меморије, физиолошки процеси меморије. Мотивација: хомеостатски нагони-глад и жеђ, награђивање и кажњавање. Нехоемостатски нагони. Секс и репордуктивно понашање. Агресија. Мотивација: когнитивни и социјални мотиви. Конфликт и понашање усмерено ка циљу. Личност: склоп и развој личности, типологије личности. Болест и личност. Личност терапеута и личност његовог болесника. Начини реаговања различитих профила личности према болести. Измене личности зависно од врсте, тока и прогнозе исхода болести. Емоције: природа емоција, теорије о емоцијама. Развојна психологија емоција. Социјална интеракција и емоције. Централни механизми емоција. Ефекти емоција на психичке функције и психофизичко здравље. Комуникација: развој комуникације, порекло, комуникациони процеси. Разлике у комуникацији код деце, одраслих и старих. Вербална и невербална комуникација. Поремећаји комуникације: кризе у комуникацији и њихово превазилажење. Интерперсонални процеси и унутар-групне релације: порекло интерперсоналних односа, развој интерперсоналних односа, везаност, односи у различитим групама. Терапеути и болесници: знање и дијагноза, терапеут и његове емоционалне реакције, комуникација терапеут- пацијент-реципрочни однос у терапији, однос између пацијената на одељењу, “нови“ и „стари“ пацијенти, однос у здравственом тиму ,однос између медицинског тима и пацијената. Завист и захвалност, регресија болесника као реакција на болест и репетиција односа са родитељима у зависној позицији пацијента. Тешка болест-специфичности односа према пацијенту. Смрт, страх од смрти, начини одбране са страхом од смрти. Комуникација са пацијентом у терминалној фази болести, психолошки аспекти умирућег пацијента. Едукација пацијената: учење и емоционални однос, учење о сопственој болести као врста терапијског третмана, начини едукативних приступа, зависно од врсте болести и врсте пацијената.

Литература:
1. Миловановић Р. Медицинска психологија. Виша Медицинска школа, Ћуприја, 2005.

Број часова активне наставе Теоријска настава:  3 Практична настава:0

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, консултације, семинарски рад, колквијуми и завршни испит.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 20 писмени испит 40
практична настава   усмени испит  
колоквијум-и 20    
семинар-и 20