19.СМ1102 / 19.SM1102

Студијски програм: Струковна медицинска сестра
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, 1 ниво
Назив предмета: Енглески језик

Наставник: Нела Мариновић, маст.проф.  језика и књижевности, наставник страног језика

Зорана Јурињак, маст.проф. језика и књижевности, наставник страног језика

Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема

Циљ предмета:

Циљ овог предмета је да студенти науче да користе стручну литературу на енглеском језику, да савладају и усаврше вештине писања краћих текстова и порука, да савладају стручну терминологију,  да науче како да одаберу и користе стучне речнике, пронађу релевантне информације на Интернету и упореде и процене вредност информација из осталих доступних извора. Циљ предмета је студенти науче да комуницирају на енглеском језику, самостално производе садржаје, а изнад свега да развију аутономију у процесу учења.

Исход предмета:

На крају семестра студенти ће савладати основну стручну терминологију, специфичне изразе и фразе на енглеском. Студенти ће научити да комуницирају и самостално производе садржаје на енглеском језику. Они ће успешно да користе, организују и напишу  медицински извештај и да одаберу релевантне информације из различитих извора. Студенти ће самостално користити енглески језик приликом писања краћих текстова, формалног и неформалног писма и своје радне биографије.

Садржај предмета

Теоријска настава

Обрада стручних и истраживачких текстова, стручне терминологије, фраза и идиома са посебним акцентом на негу. Вежбање језичких вештина у реалним ситуацијама. Индуктивно и дедуктивно савладавање граматичких јединица имплементираних у реалне потребе свакодневног живота и професије којом се студенти баве.

 

Практична наставa :

Савладавање вештине писања (формално и неформално писмо; апликационо писмо, писмо жалбе и рекламације, писмо пријатељу, писање професионалне биографије). Савладавање вештине слушања (монолог, дијалог, академски разговор, научно-популарни садржај). Савладавање вештине говора (свакодневне теме и питања, поређење и супротстављање мишљења, дискусија).

 

Литература:

Уџбеник:

 

1.  Tony Grice, NURSING 1, Oxford University Press 2010

2.  Nela Marinovic, PRAKTIKUM Engleski u medicini, Viša medicinska škola u Ćupriji, 2006

3.  Раymond Murphy, ENGLISH Grammar inUse Pre-intermediate, Cambridge University Press,2010

4.  Sofija Micic, MEDICINSKI REČNIK, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd, 2007

5.  English Advanced Learner’s Dictionary, Oxford Press, 2009

 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава   усмени испит 50
колоквијум-и 40    
семинар-и