19.СМ1101 / 19.SM1101

Студијски програм: Струковна медицинска сестра
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, 1 ниво
Назив предмета: Анатомија и физиологија
Наставник: др сци. мед. Chirstos Alexopoulus
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета

Циљ предмета:

Стицање знања о грађи и функционалним процесима у организму, њиховој међусобној зависности и зависности од утицаја спољашњих фактора, као и функционисање организма као целине у нормалним условима.

Исход предмета:

Стечена знања из анатомије и физиологије омогућавају студенту да прати и разуме остале медицинске предмете, које проучава у току студија. Ово се нарочито односи на клиничке предмете, који се баве поремећајима физиолошких процеса и њиховим лечењем. Студенти ће бити у стању да науче грађу људског тела и да је примене у свакодневној пракси коју обављају.

 

Садржај предмета

Теоријска настава:

Увод у анатомију. Основна анатомска номенклатура. Општа остеологија. Општа артрологија. Општа миологија. Општа ангиологија. Општа неурологија. Кости и зглобови главе, трупа и екстремитета. Мишићи главе и врата, трупа и екстремитета. Инервација. Анатомија респирацијског и кардиоваскуларног система. Анатомија дигестивног и уринарног система. Анатомија гениталног система мушкарца и жене. Анатомија чула. Анатомија нервног система. Увод у физиологију. Функционална организација људског организма и појам унутрашње средине. Органи и органски системи. Телесне течности, њихове и карактеристике. Организација и функција ћелије, ћелијско дисање, транспорт супстанци кроз ћелијску мембрану. Мембрански потенцијали. Функционалне карактеристике коштаног и мишићног ткива. Физиологија крви. Крвне ћелије, крвне групе, хематолошки индекс. Физиологија кардиоваскуларног и респирацијског система. Физиологија дигестивног и ендокриног система. Физиологија уринарног и гениталног система. Физиологија чула. Физиологија нервног система.

 

Практична наставa :

Основни анатомски појмови. Грађа, подела и основне анатомске карактеристике костију, зглобова, мишића и крвних судова. Опште одлике и подела нервног система. Кости, зглобови, мишићи, крвни судови и нерви главе, трупа, доњег и горњег екстремитета. Грудни кош: границе, оријентационе тачке и линије, подела. Медиастинум. Анатомија респираторног и кардиоваскуларног система. Трбух: границе, оријентационе линије и тачке, равни, топографске регије, зидови и подела. Трбушна марамица. Слабе тачке трбушног зида. Ретроперитонеални простор. Анатомија дигестивног и уринарног система. Карлица, зидови карличне дупље. Отвори, дијаметри и подела карличне дупље. Анатомија гениталног система мушкарца и жене. Анатомија чула и нервног система. Подела и грађа нервог система. Увод у физиологију. Организација људског организма. Дефинисање унутрашње средине. Органи и органски системи. Телесне течности и карактеристике. Организација и функција ћелије, ћелијско дисање. Физиологија ћелијске мембране. Транспорт јона и молекула. Мембрански потенцијали. Функционалне карактеристике коштаног и мишићног ткива. Неуромускуларна трансмисија. Контракција мишића. Физиологија крви. Физичка својства циркулације. Улоге артеријског и венског система. Физиологија дигестивног и ендокриног система. Физиолошке основе функције и моторике гастроинтестиналног тракта. Секреторне функције дигестивног тракта. Варење. Увод у ендокринологију. Хормони хипофизе, тироидне жлезде, надбубрежне жлезде и панкреаса. Метаболизам калцијума и фосфата. Физиологија уринарног и гениталног система. Ренални проток, гломерулска филтрација и њихова контрола. Репродуктивне и хормонске функције жене и мушкарца. Физиологија чула. Физиологија нервног система.

 

Литература:

Уџбеник:

Т. М. Јовановић, Медицинска физиологија, Дефектолошки факултет, Београд.2004.

Jovan Dimitrijevic, Christos G. Alexopoulos, Klinička anatomija čoveka sa citologijom,histologijom i embriologijom, Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја, Ћуприја. 2011.

 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  
активност у току предавања 10 писмени испит 50
практична настава 10    
колоквијум-и 20    
семинар-и 10