Конкурс – Мастер струковне студије за школску 2023/2024 годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Број: 01-349/23-2
Датум:19.06.2023.године
Крушевац

На основу члана 98. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон) и члана 56. став 1. тачка 19. Статута Академије васпитачко-медицинских струковних студија (Пречишћен текст број: 01-193/23 од 30.03.2023. године), председник Академије васпитачко-медицинских струковних студија, расписује:

 

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ

Академија васпитачко-медицинских струковних студија уписује у прву годину мастер струковних студија:

ОДСЕК МЕДИЦИНСКИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА

Струковни мастер медицинска сестра-75 студената

У прву годину мастер струковних студија може се уписати лице са завршеним првим нивоом основних струковних студија студијских програма Струковна медицинска сестра (180 ЕСПБ) и Струковна медицинска сестра бабица (180 ЕСПБ) као и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању, под условом да је та диплома најмање еквивалентна дипломи основних струковних студија у складу са Законом

Сви кандидати полажу пријемни испит из предмета Здравствена нега.

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије су просечна оцена постигнута на првом нивоу основних струковних студија и резултат постигнут на пријемном испиту.

Под просечном оценом постигнутом на првом нивоу основних струковних студија подразумева се просечна оцена наведена у дипломи о завршеним основним струковним студијама, помножена са 4. По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова. Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.

 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: Радним данима од 21. до 29. јуна од 9 до 15 сати

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије (које не морају бити оверене) следећих докумената:

 

 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Диплому о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи или потврду о изједначавању стручног звања и уверење о положеним испитима (за кандидате који су завршили студије по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању)
 • Пријаву на конкурс (добија се у скриптарници);
 • Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и  спровођење пријемног испита у износу од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68, са позивом на број 03-2023).
 • Изјава о сагласности за коришћење личних података (довија се у скриптарници школе)

Списак пријављених кандидата објављује се 30. јуна

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 1. јула у 10 сати.

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ: 3. јула у 10 сати

Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 4. јула од 9 до 10 сати.
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 5. јула до 10 сати
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 6. јула од 8 до 10 сати Одлука Савета по жалби: 7. јула до 10 сати

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 7. јула у 15 сати.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 10, 11. и 12. јула од 9 до 15 сати

Приликом уписа, студент подноси следећу документацију:

 • Оригинал дипломе о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи или оверене фотокопије истих,
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа 3.000,00 динара (индекс и ШВ20 обрасци) уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2023
 • Доказ о уплати прве рате школарине 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2023)
 • Попуњен упитник (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу (за студенте из радног односа)

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:
80.000,00 динара (у 10 месечних рата);
за стране држављане износи 1.500,00 евра у динарској противвредности

 

ОДСЕК ВАСПИТАЧКИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ

-Васпитач деце предшколског узраста-75 самофинансирјућих студената

Право на упис имају кандидати који су завршили основне струковне студије за образовање васпитача,вишу школу за образовање васпитача, кандидати који су завршили друге студије из поља друштвено-хуманистичких наука и завршетком студија остварили најмање 180 ЕСПБ.

Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу: опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама, дужине студирања

Уз пријаву која се добија у Академији васпитачко-медицинских струковних студија-Одсек васпитачких студија Крушевац кандидат прилаже:

 • фотокопију дипломе и фотокопију додатка дипломе (оригинали на увид),
 • уверење о завршеним основним струковним студијама (оригинали на увид),
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
 • фотокопија личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта,
 • доказ о уплати пријаве на конкурс у износу од 6.000,00 дин (на жиро рачун Академије 840-0000002106666-68, Позив на број: 04-742121)

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА  од 21. 06. до 01. 07. 2023. године (у суботу 01. 07. 2023. Одсек ће радити редовно)

ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА до 03.07.2023. године у 10 часова,

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТА 07. 07. 2023. године до 15 часова

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА  10, 11. и 12. 07. 2023. године

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК од 28.08. до 12.09.2023. године.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ: 70.000,00 динара.

 

ОДСЕК ВАСПИТАЧКИХ СТУДИЈА АЛЕКСИНАЦ

Мастер струковни васпитач (75 самофинансирајућих студената).

 Пријављивање кандидата од 21. 06. до 01. 07. 2023. године (у суботу 01. 07. 2023. Одсек ће радити редовно),

 Привремена ранг листа кандидата до 03.07.2023. године у 10 часова,

 Коначна ранг са редоследом кандидата за упис у прву годину мастер струковних студија 07. 07. 2023. године до 15 часова

 Упис примљених кандидата 10, 11. и 12. 07. 2023. године

 ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК од 28.08. до 12.09.2023. године.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ: 72.000,00 динара.