Конкурс за упис студената у прву годину мастер струковних студија – школске 2022/23.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Број:01-310/22-1
Датум:02.06.2022.године
Крушевац

На основу члана 98. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон) и члана 56. став 1. тачка 19. Статута Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр.01-591/19 од 29.11.2019. године, председник Академије васпитачко-медицинских струковних студија, расписује:

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ

Академија васпитачко-медицинских струковних студија уписује у прву годину мастер струковних студија:

ОДСЕК ЋУПРИЈА

Струковни мастер медицинска сестра -75 самофинансирјућих студената.

Прву годину мастер струковних студија може уписати лице са завршеним првим нивоом основних струковних студија студијских програма Струковна медицинска сестра (180 ЕСПБ) и Струковна медицинска сестра бабица (180 ЕСПБ).

Сви кандидати полажу пријемни испит из предмета Здравствена нега.

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије су просечна оцена постигнута на првом нивоу основних струковних студија и резултат постигнут на пријемном испиту.

Под просечном оценом постигнутом на првом нивоу основних струковних студија подразумева се просечна оцена наведена у дипломи о завршеним основним струковним студијама, помножена са 4.

По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова.

Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: Радним данима од 21. до 29. јуна од 9 до 15 сати

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије (које не морају бити оверене) следећих докумената:

Извод из матичне књиге рођених;
Диплому о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи;
Пријаву на конкурс (добија се у скриптарници);
Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и спровођење пријемног испита у износу од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68, са позивом на број 03-2022).
Списак пријављених кандидата објављује се 30. јуна

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 1. јула у 10 сати.

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ: 2. јула у 10 сати
Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 3. јула од 9 до 10 сати.
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 4. јула до 10 сати
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 5. јула од 8 до 10 сати Одлука Савета по жалби Академије: 6. јула до 10 сати

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 6. јула у 15 сати.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 7, 8. и 9. јула од 9 до 15 сати

Приликом уписа, студент подноси следећу документацију:

 • Оригинал дипломе о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи,
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа 3.000,00 динара (индекс и ШВ20 обрасци) уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2022
 • Доказ о уплати прве рате школарине 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2022)
 • Попуњен упитник (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу са описом послова на којима су ангажовани (за студенте из радног односа)

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

Школарина износи 80 000,00 динара

ОДСЕК КРУШЕВАЦ

Васпитач деце предшколског узраста-75 самофинансирјућих студената.

Услови уписа:
Право на упис имају кандидати који су завршили основне струковне студије за образовање васпитача, кандидати који су завршили друге студије из поља друштвено-хуманистичких наука и завршетком студија остварили најмање 180 ЕСПБ.

Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу:

-опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама,
-дужине студирања

Пријаве за упис подносе се од 21.06. до 01.07.2022. године од 9 до 12 сати у студентској служби.
Упис примљених кандидата ће се обавити 04, 05. и 06. 07. 2022. године од 9 до 12 часова.
Уз пријаву која се добија у Академији васпитачко-медицинских струковних студија-Одсек Крушевац кандидат прилаже:

 • фотокопију дипломе и фотокопију додатка дипломе (оригинали на увид),
 • уверење о завршеним основним струковним студијама (оригинали на увид),
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
 • фотокопија личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта,
 • доказ о уплати пријаве на конкурс у износу од 6.000,00 дин (на жиро рачун Академије 840-0000002106666-68, Позив на број: 04-742121)

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

Школарина износи 70.000,00 динара.

ОДСЕК АЛЕКСИНАЦ

Струковни мастер васпитач -75 самофинансирјућих студената.

Услови уписа:
На мастер струковне студије може се уписати лице које је завршило основне струковне или академске студије и остварило најмање 180 ЕСПБ.
Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу:
• опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама,
• дужине студирања

Пријаве за упис у првом конкурсном року подносе се од 21. 06. 2022. до 01. 07. 2022. године од 9 до 13 часова у студентској служби.
Уз пријаву која се добија у Одсеку кандидат прилаже:

 • фотокопију дипломе и фотокопију додатка дипломе (оригинали на увид),
 • уверење о завршеним основним студијама (оригинали на увид),
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
 • фотокопију личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта.
 • доказ о уплати надокнаде за у износу од 6.000,00 динара (бр. рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А, сврха уплате “пријава на конкурс”)

Привремена ранг листа примљених кандидата биће објављена 02. 07. 2022. године.
Коначна ранг листа биће објављена 06. 07. 2022. године.
Упис примљених кандидата ће се обавити 07, 08. и 09. 07. 2022. године од 9 до 13 часова.

Приликом уписа, потребно је донети:

 • оригинална документа (за студенте који су доставили фотокопије приликом пријављивања),
 • две фотографије 3,5 x 4,5cm,
 • доказ о уплати надокнаде за индекс и ШВ обрасце у износу од 3.000 дин. (добијају се у школи) на број рачуна 840-2106666-68, сврха уплате “трошкови уписа”,
 • доказ о уплати прве рате школарине- 7.200 дин.

Све уплате се врше на број рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

Школарина износи 72.000,00 динара.