Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа

ПРЕДМЕТ: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа

Академија васпитачко-медицинских струковних студија расписује Kонкурс за избор у звање и заснивање радног односа за радно место:

  • Предавача за област рачунарске науке, са 100% радним временом, Одсек Крушевац.

Услови: Стечено високо образовање Технички факултет и академски назив магистар техничких наука, научна област: Информационе технологије, објављени стручни радови и способност за наставни рад.

Лице изабрано у звање предавача, стиче звање и заснива радни однос на период од 5 (пет) година, са 100% радног времена.

Лица која подносе пријаву на конкурс за избор у звање морају приложити и следећу документацију:

  1. Кратка животна и радна биографија
  2. Оверене фотокопије диплома свих нивоа студија
  3. Очитану личну карту
  4. За педагошку и наставну праксу (ако је кандидат остварио на високошколској установи), резултати анкета: студената, наставника и сарадника и доказ о усавршавању педагошких активности у извођењу наставе
  5. Референце: научни или стручни радови објављени у домаћим или међународним часописима, уџбеници, збирке задатака, практикуми, патенти, софтверска решења, монографије, радови штампани у зборницима са стручних или научних скупова и др
  6. Лиценце, стручни испити из уже стручне области за коју се бира и сл

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.
Пријаве слати на адресу: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, ул. Балканска бр.18, 37000 Крушевац.