Информација о приступном предавању за избор наставника у звање предавача – област педагошке науке – Одсек Алексинац

Комисија за израду реферата за избор наставника у звање предавача,
област педагошке науке, Одсек Алексинац

ИНФОРМАЦИЈА О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

На основу одлуке Већа Академије, у бесплатној публикацији о запошљавању Нациналне службе за запошљавање, Послови, број 991 / 15.06.2022., расписан је конкурс за предавача за област Педагошке науке.

На основу члана 62. Статута Академије васпитачко-медицинских струковних студија и члана 17. Правилника о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр. 01-228/22-1 од 21. 04. 2022.године, Наставно-стручно веће Академије је на седници одржаној 21.4.2022. донело Одлуку о извођењу приступног предавања на Академији васпитачко-медицинских струковних студија (01-229/22).
Према Одлуци, приступно предавање се организује за кандидате који испуњавају услове Конкурса, а немају одговарајуће педагошко искуство.

По окончању Конкурса и стручне провере документације пријављених кандидата чије су пријаве пристигле на Конкурс, заказује се:

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

На захтев Комисије, стручна служба обавештава кандидате о следећим потребним детаљима о приступном предавању:

Време одржавања приступног/их предавања: среда, 13.7.2022., од 10.00.

Месту одржавања приступног предавања: Одсек Алексинац, Пиварска бб, Алексинац, амфитеатар приземље.

Тема приступног предавања (на основу тематских јединица наставног програма предмета ОПШТА ПЕДАГОГИЈА; предавање садржи: увод, разраду, закључак; литература предвиђена студијским програмом предмета; кандидат може користити наставна средства):

Фактори развоја личности

Литература:

  1. Грандић, Р.(2004): Увод у педагогију, Нови Сад
  2. Бранковић, Д. и Илић, М (2003) : Основи педагогије,Бања Лука ,Comesgrafika
  3. Сузић, Н. (2005): Педагогија за XXI вијек, Бања Лука, ТТ центар.
  4. Ранђеловић, Ј. (2010): Педагогија, Ниш, Свен.
  5. Трнавац, Н. и Ђорђевић, Ј (1998) : Педагогија, Београд,Научна књига.
  6. Баковљев,М.(1997): Основи педагогије, Висока школа за образовање васпитача, Вршац.

Трајање приступног предавања: 30 минута.

За време трајања приступног предавања, приступном предавању не могу присуствовати остали кандидати.

Списак кандидата и термина приступног предавања (према азбучном реду):

Р.бр. Име и презиме кандидата Датум Термин
1. Драгана Раденовић 13.7.2022. 10.00 до 10.40
2. Маја Врачар 13.7.2022. 10.40  до 11.20

Приступно предавање је јавно. Након завршеног предавања питања могу постављати чланови Комисије и слушаоци.

Комисија (сваки члан) оцењује приступно предавање оценама од 1-5, на основу следећих елемената: припрема предавања, структуре и квалитета садржаја предавања, дидактичко-методичког аспекта извођења предавања. Председник Комисије сачињава записник о приступном предавању за сваког кандидата, са појединачним оценама чланова Комисије и просечном оценом. Предавање оцењено са 1 од већине чланова Комисије, оцењује се оценом 1. Записник потписују сви чланови Комисије. Оцена добијена на приступном предавању је саставни део реферата Комисије.

Обавештење о приступном предавању је објављено на сајту Академије, најмање 8 дана пре одржавања приступног предавања.
Приступно предавање се реализује пред Комисијом: Проф. др Далиборка Поповић, ванредни професор, Учитељски факултет, Лепосавић, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, председник Комисије; Др Весна Краварушић, професор струковних студија, Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Одсек Алексинац, члан;Др Александра Милошевић, професор струковних студија, Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Одсек Алексинац, члан;

У Крушевцу, 5.7.2022.

за Комисију, Председник Комисије

Проф.др Далиборка Поповић