Циљеви

Шири циљ пројекта КЕY је да оснажи улогу високошколских институција за образовање васпитача у у систему стручног усавршаваја васпитача у Србији и Црној Гори. Овај шири циљ истовремено креира основу да високошколске институције остваре утицај на креирање и промоцију различитих облика стручног усавршавања васпитача унутар локалних заједница. С тим у вези, пројекат се бави постојећим недостацима система стручног усавршавања утврђеним између образовних ишода и потреба које се јављају у пракси у предшколским установама, док иствремено даје на значају и локалним самоуправама у погледу планирања, и подршке различитим облицима стручног усавршавања, користећи постојече ЕУ фондове.
Да би постигли шири циљ и променили тренутну ситуацију, различити пројектни тимови ће бити ангажовани на реаизацији следећих специфичних циљева пројекта КЕY:

 1. Установити центре за стручно усавршавање васпитача у оквиру високошколских институција за образовање васпитача у Србији и Црној Гори Овај специфичан циљ проширује и модренизује постојећу понуду облика стручног усавршавања вцаспитача, фокусира је и боље повезује са оквиром очекиваних компетенција и захтевима струке.
 2. Изградити капацитете за праћење, евалуацију и осигурање квалитета, широм сектора стручног усавршавања Овај специфичан циљ доприноси практичној примени знања и вештина стечених током програма стручног усавршавања. Циљ доприноси и изградњи система осигурања квалитета заснованог на заједничким индиаторима и механизмима, као и механизму међусобног праћења квалитета оствареног између институција. Постизањем овог циља, уводи се системски приступ у утврђивању потреба и понуде за стручно усвршавање васпитача.

Радни пакети

Ова страница није доступна на српском језику.

Образложење пројекта

Образовање је професија која носи висок степен одговорности, а квалификације и вештине оних који га реализују представљају главни фактор који утиче на било какав развој једног друштва. Све почиње квалитетним предшколским образовањем и васпитањем. Претпоставља се да и предшколски и високошколски стручњаци испробавају различите приступе учењу и развоју, повезују се са другим институцијама, и да су склони да се стално усавршавају. То је могуће када заједница улаже у квалитетно образовање предшколских васпитача, пружа различите могућности стручног усавршавања у техничким, педагошким и преносивим компетенцијама, доприноси јачању односа између високошколских установа и других институција. Стога је мотивација за КЕY пројекат заснована на:

 1. унапређењу компетенција предшколских васпитача и практичара
 2. проширивању компетенција високошколских институција за образовање васпитача промовирањем системског приступа стручном усавршавању свих запослених у предшколском образовању, пребацујући се са индивидуалне одговорности на визију предшколског образовања и васпитања која подржава циљеве договорене на нивоу заједнице

На националном нивоу, пројекат се бави међусобно повезаним проблемима препознатим у Стратегији развоја образовања у Србији до 2020. године и Стратегији за развој струковног образовања у Србији (2006) и Стратегији развоја високог образовања 2016-2020. Стратегија инклузивног образовања Црне Горе 2014-2018 са Акционим планом, и то:

 • Постојећи програми обуке нису довољно селективни и слабо доприносе квалитету наставе
 • Постојећи прописи не дефинишу параметре за практичну употребу знања стечених кроз програме обуке наставника
 • Нема стандарда компетенција предшколских васпитача, нити стандарда о њиховом стручном усавршавању, који им омогућавају планирање властитог професионалног развоја, као и њихово место у образовном систему у том погледу.
 • Ограничен системски приступ у супротстављању потребама и понуди за наставнике ЦПЂа са проактивним ангажовањем свих релевантних актера
 • Ограничени капацитети локалних самоуправа да врше мандатне улоге у образовању и приступају могућностима финансирања ЕУ

На регионалном нивоу, пројекат је у усклађен са Стратегијом ЕУ за образовање и обуку 2020 (ЕТ 2020). Други главни циљ је побољшање квалитета и ефикасности образовања и обуке кроз учинковитије инвестирање у предшколско образовање и праксу. Она доприноси специфичном циљу стварања националног система за професионални развој наставника на свим нивоима образовања, заједно са развојем система за евалуацију. Он је даље усклађен са Правилником о континуираном стручном усавршавању и стицању стручних звања наставника, васпитача и сарадника и препорукама политике СУВС конгреса 2016 о системском приступу развоју професионалних компетенција у предшколском образовању и васпитању.

На институционалном / локалном нивоу, пројекат се бави стратегијама за (континуирани) професионални развој особља из институција које учествују на високошколским институцијама (развијене у оквиру претходног ТЕМПУС ТЕАЧ пројекта) потреба и институционалних надлежности на основу којих је креиран оквир за центре за стручно усавршавање васпитача.

Стварање центара за стручно усавршавање васпитача је омогућено националним оквирима у Србији (Закон о високом образовању, Службени гласник РС, 88/2017) и Црној Гори (Закон о високом образовању бр. 01-1026/2) који предвиђају могућност за отварање ценатар за стручно усавршавање при високошколским институцијама.

Горе наведеним питањима пројектни конзорцијум се бави путем:

 • отварања структуриране сарадње између васпитача и практичара, као и њихова интеракција са локалним заједницама у циљу задовољавања потреба тржишта рада у оквиру локалних / регионалних развојних политика
 • повећања квалитета предшколског образовања и релевантности за васпитаче и практичаре, путем мреже центара за стручно усавршавање
 • укључивања и јачања капацитета свих релевантних локалних самоуправа у имплементацији пројекта како би се рационализовала њихова стратешка оријентација према квалитету ЕЦЕЦ-а
 • увођења стандарда квалитета стручног усавршавања васпитача и механизама мониторинга и евалуације
 • снажног укључивања јавности и медија како би се повећало разумевање свих актер о важности раног образовања и васпитања и њиховом месту у дугорочној стратегији развоја;

Логика пројектне интервенције бави се питањима која су, иако призната, нису систематски адресирана. Синергије пројекта би се могле остварити са ЕУ пројектом Подршка реформи система предшколског образовања и васпитања (ЕуропеАид/138045/ИХ/СЕР/РС).

Партнери

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду (ВСВНС) Контакт особа за КЕY пројекат је координатор пројекта Јованка Улић коју можете контактирати на: stabloliki@gmail.com, Web site: www.vaspitacns.edu.rs

Универзитет Црне Горе (УоМ) Контакт особа за КЕY пројекат је др Веселин Мићановић кога можете контактирати на: veselinm@ucg.ac.me, Web site: www.ucg.ac.me

Завод за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије (ЗУОВ) Контакт особа за КЕY пројекат је Оливера Тодоровић коју можете контактирати на: olivera.todorovic@zuov.gov.rs, Web site: https://zuov.gov.rs/

Завод за школство Црне Горе Контакт особа за КЕY пројекат је Наташа Перић коју можете контактирати на: natasa.peric@zzs.gov.me, Web site: www.zzs.gov.me

Висока школа за образовање васпитача ”Михаило Палов” Вршац (ВСВС) Контакт особа за пројекат је директорка школе проф. Јелена Пртљага коју можете контактирати на: vsvasdirektor@hemo.net, Web site: www.uskolavrsac.edu.rs

Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу (ВСВКС) Контакт особа за КЕY пројекат је директорка школе др Зорица Дуковић коју можете контактирати на: dukovic@vaspks.edu.rs, Web site: www.vaspks.edu.rs

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Сремска Митровица (ВССМ) Контакт особа за КЕY пројекат је директорка школе др Гордана Мијаиловић, проф. коју можете контактирати на: vs.gordana.mijailovic@gmail.com, Web site: www.sm-vaspitac.edu.rs

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот (ВСПИ) Контакт особа за КЕY пројекат је Сања Ковачевић коју можете контактирати на: melpomena27@hotmail.com, Web site: https://pakadem.edu.rs

Градски Универзитет Бирмингхам Контакт особа за КЕY пројекат је Гералдине Лее-Треwеек коју можете контактирати на: Geraldine.lee-treweek@bcu.ac.uk, Web site: www.bcu.ac.uk

Универзитет у Марибору (УМ), Словенија Контакт особа за КЕY пројекат је Маја Хмелак коју можете контактирати на: maja.hmelak@um.si Web site: www.um.si

Универзитет у Баји (ЕЈФ), Мађарска Контакт особа за КЕY пројекат је проф. Аделхеид Манз коју можете контактирати на: manzadelheid@gmail.com, Web site: www.ejf.hu

Западни Универзитет у Темишвару Контакт особа за КЕY пројекат је Отилиа Хедеșан коју можете контактирати на: otilia.hedesan@e-uvt.ro, Web site: www.uvt.ro

Западнобалкански институт (WЕБИН) (раније: Западнобалкански социо-економски центар, WБ-СЕЦ) Контакт особа за КЕY пројекат је Јелена Настић-Стојановић коју можете контактирати на: jelena.nastic@wb-institute.org, Web site: www.wb-institute.org

Удружење васпитача Војводине (АТВ) Контакт особа за КЕY пројекат је Радмила Петровић коју можете контактирати на: petrovicradmila57@yahoo.com, Web site: http://uvv.rs/

Савез удружења васпитача Србије Контакт особа за КЕY пројекат је Слађана Драшковић коју можете контактирати на: draskovicsladjana@gmail.com, Web site: www.savez-vaspitaca.org.rs

Јавна предшколска установа "Љубица Поповић" Подгорица Контакт особа за КЕY пројекат је Славица Лубурић коју можете контактирати на: slavica@ljubicapopovic.com, Web site: http://ljubicapopovic.me

Истраживачко-образовни центар Дворец Ракичан, Мурска Собота Контакт особа за КЕY пројекат је Роберт Целец кога можете контактирати на: robert.celec@ris-dr.si, Web site: www.ris-dr.si